Poskytovateľ/ochrana osobných údajov

Poskytovateľ

Právne informácie

Ochrana osobných údajov

Súbory cookie

Spotreba a emisie

Mercedes-Benz Slovakia s.r.o.
Tuhovská 5
831 07 Bratislava

E-mail: info@mercedes-benz.sk

Autorské práva

Copyright 2019 Daimler AG. Všetky práva vyhradené. Všetky texty, obrázky, grafiky, súbory so zvukom, videom a animáciami, ako aj ich úpravy podliehajú autorskému právu a iným zákonom na ochranu duševného vlastníctva. Na komerčné účely ani na účely ďalšieho šírenia sa nesmú kopírovať, ani meniť a používať na iných internetových stránkach. Niektoré internetové stránky spoločnosti Daimler AG obsahujú aj materiál, ktorý podlieha autorskému právu subjektov, ktoré ho dali k dispozícii.

Produkty a ceny

Po redakčnej uzávierke mohlo dôjsť k zmenám produktov a výkonov. Počas dodacej lehoty si výrobca vyhradzuje právo na konštrukčné alebo tvarové zmeny, odchýlky farebného odtieňa, ako aj zmeny rozsahu dodávky alebo výkonov za predpokladu, že sú takéto zmeny alebo odchýlky pri zohľadnení záujmov spoločnosti Daimler AG únosné aj pre kupujúceho. Obrázky môžu obsahovať aj príslušenstvo, mimoriadnu výbavu alebo iné výkony, ktoré nie sú súčasťou sériového rozsahu dodávky alebo rozsahu výkonov. Farebné odchýlky sú podmienené technicky. Jednotlivé stránky môžu obsahovať aj typy a služby, ktoré nie sú dostupné vo všetkých krajinách. Výpovede o zákonných, právnych a daňových predpisoch a ich dôsledkoch platia iba pre Spolkovú republiku Nemecko. Pokiaľ nie je v predajných a dodacích podmienkach uvedené inak, platia ceny platné v deň dodania. Pre našich zmluvných partnerov sú tieto ceny nezáväznými doporučenými cenami. Kontaktujte preto niektoré z centrier smart alebo zmluvného partnera ohľadom aktuálneho stavu.

 

Obchodné značky

Ak nie je uvedené inak, všetky značky uvedené na internetových stránkach spoločnosti Daimler sú zákonom chránené značky spoločnosti Daimler, platí to predovšetkým pre názvy modelov, ako aj pre všetky logá a emblémy podniku.

Licenčné práva

Spoločnosť Daimler AG má záujem ponúkať vám inovatívny a informatívny internetový program. Preto veríme, že aj vám sa rovnako zapáči naša kreatívna úprava. Napriek tomu vás žiadame o pochopenie pre skutočnosť, že spoločnosť Daimler AG musí chrániť svoje duševné vlastníctvo vrátane patentov, značiek a autorských práv, a tieto internetové stránky nemôžu poskytnúť žiadne licenčné práva na duševné vlastníctvo spoločnosti Daimler AG.

Upozornenia týkajúce sa prediktívnych výpovedí

Internetové stránky, Investor Relations Releases, výročné a polročné správy, výhľady, prezentácie, audio a video prenosy z akcií (priame alebo zo záznamu) a iné dokumenty na tejto webovej stránke obsahujú okrem iného aj výpovede ohľadom budúceho vývoja, ktoré sa opierajú o aktuálny odhad manažmentu. Slová ako "anticipovať", "predpokladať", "veriť", "odhadnúť", "očakávať", "zamýšľať", "môcť/mohli by", "plánovať, "premietať", "mali by" a iné podobné výrazy vyjadrujú výpovede ohľadom budúceho vývoja. Takéto výpovede podliehajú určitým rizikám a neistotám. Ako príklad uvedieme pokles konjunktúry v Európe alebo Severnej Amerike, zmeny kurzu, úrokových mier a cien surovín, zavedenie nových produktov na trh konkurenčnými spoločnosťami, viac predajných stimulov, úspešné uvedenie nového obchodného modelu pre smart, ako aj pokles predajných cien ojazdených vozidiel. Ak by sa objavil niektorý z faktorov neistoty alebo iná nepostihnuteľnosť (niektoré z nich sú uvedené pod nadpisom "Riziková správa" v aktuálnej výročnej správe Daimler ako aj pod nadpisom "Risk Factors" v aktuálnej výročnej správe Daimler vo formulári 20-F, ktorý bol odovzdaný na Dozornom úrade pre burzu cenných papierov USA) alebo by sa predpoklady v týchto výpovediach ukázali ako nesprávne, môžu sa skutočné výsledky značne odlišovať od výsledkov uvedených alebo implicitne vyjadrených v týchto výpovediach.

Nie je našim úmyslom ani neručíme za priebežné aktualizovanie výpovedí o budúcom vývoji, pretože výlučne závisia od okolností v deň ich zverejnenia.

 

Zodpovednosť

Informácie a údaje na týchto stránkach nepredstavujú žiadne prísľuby alebo záruky, či už prejavené výslovne alebo mlčky. Predovšetkým nepredstavujú žiadny predpokladaný prísľub alebo garanciu týkajúcu sa vlastností, schopnosti obchodovania, vhodnosti na určité účely alebo neporušenia zákonov a patentov. Na našich internetových stránkach nájdete aj odkazy na iné internetové stránky. Upozorňujeme vás, že nemáme žiadny vplyv na úpravu a obsah stránok, na ktoré odkazy odkazujú. Preto nemôžeme ručiť ani za aktuálnosť, správnosť, úplnosť alebo kvalitu informácií poskytovaných na týchto stránkach. Na základe týchto skutočností sa dištancujeme od celého obsahu týchto internetových stránok. Toto prehlásenie platí pre všetky odkazy na externé stránky nachádzajúce sa na našich internetových stránkach a obsahy týchto externých stránok.

Informácie o online riešení sporov

Európska komisia vytvorila internetovú platformu na online riešenie sporov (tzv. platforma OS). Platforma OS slúži ako kontaktné miesto pri mimosúdnom riešení sporov týkajúcich sa zmluvných záväzkov, ktoré vyplynú z online kúpnych zmlúv. Platforma OS je dostupná na tomto odkaze:

http://ec.europa.eu/consumers/odr

Poznámka podľa § 36 Zákona o riešení spotrebiteľských sporov (VSBG)

Spoločnosť Daimler AG sa nezúčastní a nie je povinná sa zúčastňovať konaní na riešenie sporov pred spotrebiteľským zmierovacím orgánom v zmysle zákona VSBG.

 

 

Informácie o ochrane osobných údajov

 

 

Prevádzkovateľom je v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov („GDPR“)

:

 

Mercedes-Benz Slovakia s.r.o. („My“)

Tuhovská 5

831 07 Bratislava

E-mail: info@mercedes-benz.sk

 

Osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov:

 

Mercedes-Benz Slovakia s.r.o.

Tuhovská 5

831 07 Bratislava

E-mail: dialog.sk@daimler.com

 

 1. Ochrana osobných údajov

 

Teší nás vaša návšteva našich internetových stránok a váš záujem o naše ponuky. Ochrana vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitou záležitosťou. V týchto informáciách o ochrane osobných údajov vysvetľujeme, ako získavame vaše osobné údaje, čo s nimi robíme, na aké účely a na akých právnych základoch sa toto deje a aké práva a nároky sú s tým pre vás spojené. Navyše odkazujeme na Smernicu pre ochranu osobných údajov spoločnosti Daimler AG: 

Smernica pre ochranu osobných údajov Daimler AG

.

Naše informácie o ochrane osobných údajov pri používaní našich webových stránok a Smernica pre ochranu osobných údajov Daimler AG neplatia pre vaše aktivity na webových stránkach sociálnych sietí alebo iných poskytovateľov, na ktoré sa môžete dostať cez odkazy na našich webových stránkach. Prosím, informujte sa na webových stránkach týchto poskytovateľov o ich ustanoveniach o ochrane osobných údajov.

 

 1. Získavanie a spracúvanie vašich osobných údajov

 

a. Keď navštívite naše webové stránky, ukladáme určité údaje, ako sú vami používaný prehliadač a operačný systém, dátum a čas vašej návštevy, status vášho prístupu (napr. či sa vám podarilo otvorenie webovej stránky alebo či ste dostali chybové hlásenie), používanie funkcií webovej stránky, vami pravdepodobne zadané hľadané výrazy, početnosť vašich návštev jednotlivých webových stránok, názvy otváraných súborov, prenesený objem dát, webová stránka, z ktorej ste sa dostali na naše webové stránky a webová stránka, ktorú navštívite z našich webových stránok, či už tým, že kliknete na odkazy na našich webových stránkach alebo tým, že priamo zadáte doménu do zadávacieho poľa na rovnakej karte (resp. v rovnakom okne) vášho prehliadača, na ktorej ste otvorili naše webové stránky. Okrem toho ukladáme z bezpečnostných dôvodov, najmä na prevenciu proti kybernetickým útokom alebo na rozpoznávanie útokov na naše webové stránky alebo proti pokusom o podvody, na dobu siedmych dní vašu adresu IP a meno vášho poskytovateľa internetových služieb.

b. Iné osobné údaje ukladáme, len keď nám tieto údaje poskytnete, napr. v rámci registrácie, kontaktného formulára, ankety, súťaže alebo na realizáciu zmluvy, a aj v týchto prípadoch, len keď je to prípustné na základe vami poskytnutého súhlasu alebo podľa platných právnych predpisov (ďalšie informácie na túto tému nájdete v odseku „Právne základy spracúvania“).

c. Nie ste na základe zákona ani na základe zmluvy povinný poskytovať vaše osobné údaje. Je ale možné, že určité funkcie našich webových stránok závisia na poskytnutí osobných údajov. Ak v takýchto prípadoch neposkytnete osobné údaje, môže to viesť k tomu, že nemusia dané funkcie byť k dispozícii alebo sú k dispozícii len obmedzene.

 

 1. Účely používania

 

a. Osobné údaje získavané pri návšteve našich webových stránok používame, aby sme tieto prevádzkovalipre vás čo najkomfortnejšie, ako aj na to, aby sme naše systémy IT chránili pred útokmi a iným protiprávnymi konaniami.

b. Pokiaľ nám poskytnete ďalšie osobné údaje, napr. v rámci registrácie, kontaktného formulára, ankety, výhernej súťaže alebo na realizáciu zmluvy, používame tieto údaje na uvedené účely, na účely administrácie zákazníkov a – pokiaľ je to potrebné – na účely realizovania a vyúčtovania prípadných obchodných transakcií, a to vždy v príslušnom potrebnom rozsahu.

 

 1. Prenos osobných údajov tretím stranám; zásuvné moduly sociálnych sietí; využívanie poskytovateľov služieb

a. Naše internetové stránky môžu obsahovať aj ponuky tretích strán. Ak kliknete na takúto ponuku, prenesieme príslušnému poskytovateľovi údaje v nevyhnutnom rozsahu (napr. informáciu, že túto ponuku ste našli u nás a prípadne ďalšie informácie, ktoré ste na tento účel už uviedli na našich internetových stránkach).  

b. Keď na našich internetových stránkach používame sociálne zásuvné moduly „Social Plug-ins“ sociálnych sietí, ako sú Facebook, Twitter a Google+, integrujeme ich nasledujúcim spôsobom:  

Pri vašej návšteve našich internetových stránok sú sociálne zásuvné moduly Social Plug-ins deaktivované, tzn. prevádzkovateľom týchto sietí sa neposielajú žiadne údaje. Ak budete chcieť použiť niektorú z týchto sietí, kliknite na príslušný sociálny zásuvný modul Social Plug-in na vytvorenie spojenia so serverom príslušnej siete.

Pokiaľ máte v danej sieti účet používateľa a ste v momente aktivovania sociálneho zásuvného modulu Social Plug-in prihlásený do svojho účtu, dokáže sieť priradiť vašu návštevu našich internetových stránok k vášmu účtu používateľa. Ak si neželáte takéto priradenie, odhláste sa pred aktivovaním sociálneho zásuvného modulu Social Plug-in zo siete. Sociálna sieť nedokáže priradiť návštevu iných internetových stránok Daimler, kým aj na nich neaktivujete dostupný sociálny zásuvný modul Social Plug-in.

Po aktivovaní sociálneho zásuvného modulu Social Plug-in prenesie sieť takto sprístupnený obsah priamo do vášho prehliadača. V tomto momente môže dôjsť aj k prenosu údajov, ktorý aktivuje a riadi príslušná sociálna sieť. Pre spojenie so sociálnou sieťou, prenosy údajov medzi príslušnou sieťou a vaším systémom a pre vaše interakcie na tejto platforme platia výlučne ustanovenia o ochrane údajov príslušnej siete.  

Sociálny zásuvný modul Social Plug-in zostáva aktívny až do jeho deaktivovania alebo vymazania vašich súborov cookie.

Informácie o súboroch cookie 

c. Po kliknutí na odkaz na ponuku alebo po aktivovaní sociálneho zásuvného modulu Social Plug-in sa môže stať, že osobné údaje sa dostanú k poskytovateľom v krajinách mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, ktoré z pohľadu Európskej únie nezaručujú „primeranú úroveň ochrany“ pri spracovaní osobných údajov zodpovedajúcu štandardom EÚ. Nezabúdajte na túto skutočnosť pred kliknutím na odkaz alebo pred aktivovaním sociálneho zásuvného modulu Social Plug-in, čím aktivujete prenos vašich údajov.  

d. Na prevádzku, optimalizáciu a zabezpečenie našich webových stránok používame aj kvalifikovaných poskytovateľov služieb (poskytovateľov IT služieb, marketingové agentúry). Osobné údaje odovzdávame len do tej miery, do akej je to potrebné na poskytovanie a používanie webových stránok a ich funkcií, na účely sledovania oprávnených záujmov alebo pokiaľ ste s tým súhlasili (pozri časť 8). Údaje sa môžu zasielať príjemcom mimo Európskeho hospodárskeho priestoru; pozri bod 12 nižšie.

 

 1. Vyhodnocovanie údajov o používaní („tracking“) a informácie založené na používaní („(re-)targeting“) 

5.1 Všeobecné informácie

Obsah našich internetových stránok by sme chceli prispôsobiť čo najadresnejšie vaším záujmom a zlepšiť tak našu ponuku pre vás. Pre identifikáciu používateľských preferencií a mimoriadne populárnych oblastí internetových stránok používame nasledujúce technológie pre "tracking": Adobe Analytics.  

Pre cielenejšie prispôsobenie nášho online marketingu (napr. reklama pomocou bannerov) vašim záujmom založeným na používaní používame nasledujúce technológie pre "(re-)targeting": Adobe Target, Flashtalking od spoločnosti Simplicity Marketing Limited, Google Search Ad, Google Display & Video 360. Tieto nástroje sa načítajú a použijú pri návšteve iných internetových stránok spolupracujúcich s poskytovateľmi týchto technológií pre "(re-)targeting", aby vás s ohľadom na vaše záujmy bolo možné čo najlepšie informovať.  

Pri používaní vyššie uvedených technológií dochádza prostredníctvom súborov cookie na našich internetových stránkach a (v prípade technológie "retargeting") na internetových stránkach tretích subjektov k zaznamenávaniu vášho záujmu o naše produkty a služby. Pritom sa používajú náhodné identifikátory (tzv. ID súborov cookie), ktoré nespájame s vaším menom, adresou alebo podobnými údajmi, a to ani vtedy, keby nám takéto údaje boli známe (napr. na základe existujúceho zmluvného vzťahu). Výnimkou sú prípady, keď ste vyjadrili súhlas s takýmto spájaním.  

Bližšie informácie od príslušných poskytovateľov o vyššie uvedených technológiách a s tým spojenom spracovávaní osobných údajov získate prostredníctvom nasledujúcich odkazov:  

Adobe: https://www.adobe.com/privacy.html

Google: https://policies.google.com/technologies/partner-sites  

Simplicity Marketing Limited: https://www.flashtalking.com/privacypolicy

Z právnych dôvodov sú technológie pre "tracking" a "(re-)targeting" sčasti používané len s vaším výslovným súhlasom (tzv. "opt-in" – pozrite si odsek 5.2); v ostatných prípadoch môžete vyjadriť nesúhlas s používaním takýchto technológií (tzv. "opt-out" – pozrite si odsek 5.3.).

 

5.2 Používanie marketingových produktov od spoločnosti Google – "opt-in"

Marketingové produkty od spoločnosti Google (napr. Search Ad, Display & Video 360) používame len s vaším výslovným súhlasom, ktorý môžete vyjadriť kliknutím na ikonu „Súhlasím“ v tzv. Cookie Information Layer („opt-in“). Váš súhlas uložíme do súboru cookie vo vašom koncovom zariadení, aby od vás pri každej návšteve našich internetových stránok nebol znovu vyžadovaný váš súhlas, a z právnych dôvodov uložíme váš súhlas spolu s IP adresou a časovým údajom na našich serveroch. Tieto údaje vymažeme resp. obmedzíme ich spracovávanie, ak odvoláte váš súhlas alebo najneskôr 6 mesiacov po tom, ako ste naposledy navštívili naše internetové stránky.  

Ak by ste niekedy zmenili rozhodnutie, tak váš súhlas môžete odvolať kliknutím na nasledujúci odkaz:  

Odvolanie súhlasu s používaním marketingových produktov od spoločnosti Google

Pre vymazanie súborov cookie pre marketingové produkty od spoločnosti Google, ktoré boli pred odvolaním súhlasu nastavené s vaším súhlasom pri vašej návšteve našich internetových stránok, navštívte internetové stránky spoločnosti Google. V čase vypracovania týchto Informácií o ochrane údajov môžete pre tieto účely použiť nasledujúci odkaz:  

https://adssettings.google.de/anonymous 

 

5.3 Používanie technológií od iných poskytovateľov – "opt-out"  

Ak si neželáte, aby boli používaním uvedených technológií pre "tracking" a "(re-)targeting" zhromažďované a vyhodnocované informácie o vašej návšteve našich internetových stránok, tak môžete kedykoľvek vyjadriť váš nesúhlas s účinnosťou pre budúcnosť („opt-out“).

Pre potreby technickej realizácie takéhoto nesúhlasu sa vo vašom prehliadači nastaví súbor cookie "opt-out". Tento súbor cookie slúži iba na alokáciu vášho odmietnutia. Nezabúdajte, že súbor cookie "opt-out" je z technických dôvodov aktívny len v prehliadači, v ktorom bol nastavený. Po vymazaní súborov cookie alebo pri používaní iného prehliadača resp. iného koncového zariadenia znovu vykonajte postup pre "opt-out".

V nasledujúcej časti nájdete príslušnú možnosť "opt-out" pre jednotlivé technológie:

Adobe Analytics & Adobe Target: https://www.adobe.com/sk/privacy/opt-out.html

Flashtalking: https://www.flashtalking.com/optout/

Používanie súborov cookie a informácií o záujmoch zúčastnenými inými poskytovateľmi môžete spravovať a deaktivovať na nasledujúcej internetovej stránke:

http://www.youronlinechoices.com/sk/vasa-volba

 

5.4 Prenos údajov do tzv. Tretích krajín  

Pri používaní technológií sledovania a (opätovného) zacielenia sa údaje môžu prenášať príjemcom mimo Európskeho hospodárskeho priestoru; pozri bod 12 nižšie.  

 

 1. Bezpečnosť  

Na ochranu nami spravovaných údajov proti manipulácii, strate, zničeniu a proti prístupu neoprávnených osôb používame technické a organizačné bezpečnostné opatrenia. Naše bezpečnostné opatrenia priebežne zlepšujeme v súlade s technologickým vývojom.

 

 1. Právne základy spracovania

a. Ak ste nám dali súhlas na spracovanie vašich osobných údajov, považuje sa tento súhlas za právny základ na spracovanie (čl. 6, ods. 1, písm. a všeobecného nariadenia o ochrane údajov).

b. Právnym základom na spracovanie osobných údajov pri príprave a plnení zmluvy s vami je čl. 6, ods. 1, písm. b všeobecného nariadenia o ochrane údajov).

c. Ak je spracovanie vašich osobných údajov potrebné na splnenie našich zákonných povinností (napr. na uchovávanie údajov), sme na to oprávnení podľa čl. 6, ods. 1, písm. c všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

d. Osobné údaje spracúvame okrem toho podľa čl. 6, ods. 1, písm. f všeobecného nariadenia o ochrane údajov na hájenie našich oprávnených záujmov, ako aj oprávnených záujmov tretích strán. Za takéto oprávnené záujmy sa považuje zachovanie funkčnosti našich informačných systémov, (priamy) marketing vlastných alebo cudzích produktov a služieb a zákonom vyžadované dokumentovanie obchodných kontaktov. V rámci príslušne potrebného zváženia záujmov zohľadňujeme najmä druh osobných údajov, cieľ ich spracovávania, okolnosti ich spracovávania a váš záujem na zachovaní dôvernosti vašich osobných údajov.

 

 1. Vymazanie vašich osobných údajov

Vašu IP adresu a názov vášho poskytovateľa internetových služieb, ktoré ukladáme z bezpečnostných dôvodov, vymažeme po siedmich dňoch. Vaše osobné údaje vymažeme inak po zániku účelu, na ktorý sme tieto údaje zhromaždili a spracovali. K ukladaniu nad tento časový rámec dochádza len vtedy, ak je to potrebné na základe zákonov, nariadení alebo iných právnych predpisov v EÚ, ktorým podliehame, alebo na základe právnych predpisov v tretích krajinách, ak v nich existuje primeraná úroveň ochrany údajov. Pokiaľ vymazanie v jednotlivom prípade nie je možné, tak príslušné osobné údaje budú označené s cieľom obmedzenia ich spracovávania v budúcnosti.

 

 1. Práva dotknutej osoby

a. Ako osoba dotknutá spracovaním údajov máte právo na informácie (čl. 15 všeobecného nariadenia o ochrane údajov), opravu (čl. 16 všeobecného nariadenia o ochrane údajov), vymazanie údajov (čl. 17 všeobecného nariadenia o ochrane údajov), obmedzenie spracovávania (čl. 18 všeobecného nariadenia o ochrane údajov) a prenosnosť údajov (čl. 20 všeobecného nariadenia o ochrane údajov). 

b. Ak ste udelili súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov nami, máte právo kedykoľvek odvolať tento súhlas. Týmto odvolaním nie je nijako nedotknutá zákonnosť spracúvania vašich osobných údajov až do odvolania. Rovnako nie je nedotknuté ani ďalšie spracúvanie týchto údajov na inom právnom základe, napr. na plnenie zákonných povinností (porovnajte s oddielom „Právne základy spracovania“).

c. Právo na podanie námietky  
Máte právo, z dôvodov, ktoré vyplynú z vašej mimoriadnej situácie, kedykoľvek podať námietku proti spracovaniu vašich osobných údajov, ktoré sa prebieha na základe čl. 6, ods. 1 e) GDPR (spracúvanie údajov vo verejnom záujme) alebo čl. 6, ods. 1 f) GDPR (spracúvanie údajov na základe posúdenia vyváženosti záujmov). Ak podáte námietku, budeme vaše osobné údaje spracúvať ďalej, len keď budeme schopní k tomuto preukázať nevyhnutné oprávnené dôvody, ktoré prevážia vaše záujmy, práva a slobody, alebo keď toto slúži na uplatnenie, vykonávanie alebo obhajobu právnych nárokov.

d. Prosíme vás, aby ste svoje nároky alebo vyhlásenia zasielali podľa možnosti na nasledujúcu kontaktnú adresu: dialog.sk@daimler.com.

e. Ak sa domnievate, že spracovanie vašich osobných údajov porušuje zákonné nariadenia, máte právo na podanie sťažnosti na príslušnom orgáne pre dohľad nad ochranou osobných údajov (čl. 77 všeobecného nariadenia o ochrane údajov).

 

 1. Informačný bulletin

Keď sa prihlásite k odberu informačného bulletinu, ktorý je ponúkaný na našej webovej stránke, budú vami pri prihlásení sa na odoberanie informačného bulletinu uvedené osobné údaje používané výhradne na zasielanie informačného bulletinu, pokiaľ nebudete súhlasiť s ich použitím v širšom rozsahu. Toto odoberanie môžete kedykoľvek ukončiť prostredníctvom možnosti odhlásenia v informačnom bulletine. 

 

 1. Centrálna prístupová služba spoločnosti Daimler AG

Pomocou centrálnej prístupovej služby spoločnosti Daimler AG sa môžete prihlásiť na všetkých internetových stránkach a vo všetkých aplikáciách koncernu Daimler a jeho značiek, ktoré sú prepojené s touto službou. Príslušné platné podmienky používania obsahujú špeciálne pravidlá ochrany údajov. Tieto podmienky používania si môžete pozrieť na príslušných prihlasovacích stránkach prepojených internetových stránok a aplikácií.

 

 1. Prenos údajov príjemcom mimo Európskeho hospodárskeho priestoru

a. Pri využívaní poskytovateľov služieb (pozri bod 4. d.), Sledovanie a (opätovné) zacielenie (pozri bod 5) sa osobné údaje môžu odosielať príjemcom v krajinách mimo Európskej únie („EÚ“), Islandu, Lichtenštajnska a Nórska ( Európsky hospodársky priestor) a tam spracované, najmä USA, India.

b. V týchto krajinách z hľadiska EÚ existuje primeraná úroveň ochrany osobných údajov (tzv. „Primeranosť“), ktorá je v súlade s normami EÚ: Andorra, Argentína, Kanada (obmedzené), Faerské ostrovy, Guernsey, Izrael, ostrov Man, Japonsko, Jersey, Nový Zéland, Švajčiarsko, Uruguaj. Súhlasíme s prijímateľmi v iných krajinách, pokiaľ ide o používanie štandardných zmluvných doložiek EÚ, záväzných podnikových predpisov alebo EÚ-USA. alebo Swiss-U.S. Ochrana osobných údajov na vytvorenie „primeranej úrovne ochrany“ v súlade s právnymi požiadavkami. Informácie o tom Vám radi poskytneme v časti 9.d. kontaktné informácie.

 

 1. Súbory cookie

Informácie o nami používaných súboroch cookie a ich funkciách nájdete v našich Informáciách o súboroch cookie.

Informácie o súboroch cookie

 

 

Stav: august 2019

 

Upozornenia na používanie súborov cookie, ako aj na vyhodnocovanie údajov o používaní a na využívanie analytických nástrojov

My, Mercedes-Benz Slovakia s.r.o., Tuhovská 5, 831 07 Bratislava alebo Mercedes-Benz AG, Mercedesstrasse 120, 70372 Stuttgart, Nemecko, používame súbory cookie a podobné softvérové nástroje, akými sú Web/DOM Storage alebo Local Shared Objects (tzv. „súbory cookie typu Flash“) (spolu „súbory cookie“). Bližšie informácie o spôsobe funkcie, používaní a účeloch používania súborov cookie nájdete v nižšie uvedenom texte. Doplňujúce informácie o zaobchádzaní s osobnými údajmi, aj v súboroch cookie, nájdete v našich Informáciách o ochrane osobných údajov (najmä v odsekoch 3, 4 a 5).  

Poznámky o ochrane osobných údajov

 1. Funkcie a použitie súborov cookie

a. Súbory cookie sú malé súbory, ktoré internetová stránka, ktorú navštívite, ukladá do vášho stolového počítača, notebooku alebo mobilného zariadenia. Na základe nich môžeme napríklad rozpoznať, či medzi vaším zariadením a našimi internetovými stránkami už niekedy došlo k spojeniu, zohľadniť váš preferovaný jazyk alebo iné nastavenia, ponúknuť vám určité funkcie (napr. online obchod, konfigurátor vozidiel) alebo na základe používania rozpoznať vaše záujmy. Súbory cookie môžu obsahovať aj osobné údaje.

b. Používaním našich internetových stránok súhlasíte s využívaním súborov cookie – s výnimkou súborov cookie, ktoré sú súčasťou marketingových produktov od spoločnosti Google. Súbory cookie pre marketingové produkty od spoločnosti Google (napr. Google Search Ads, Google Display & Video 360) sa používajú len s vaším výslovným súhlasom.  

Naše internetové stránky môžete navštevovať aj bez toho, aby ste ich používaním súhlasili s využívaním súborov cookie. To znamená, že ich používanie môžete odmietnuť a môžete ich aj kedykoľvek vymazať, a to pomocou vhodných nastavení vo vašom zariadení. Postupujte takto:

i. Väčšina prehliadačov je prednastavená na automatické akceptovanie súborov cookie; toto nastavenie však môžete väčšinou zmeniť. Existujúce súbory cookie môžete kedykoľvek vymazať. To, ako to funguje vo vami používanom prehliadači resp. zariadení, je uvedené v návode od výrobcu.

ii. Obsahy Web/DOM Storage môžete kedykoľvek vymazať. To, ako to funguje vo vami používanom prehliadači resp. zariadení, je uvedené v návode od výrobcu.

iii. Informácie o deaktivácii a vymazaní Local Shared Objects nájdete prostredníctvom nasledujúceho odkazu:  

Informácie o Local Shared Objects

iv. S používaním súborov cookie je spojené aj ich odmietnutie alebo vymazanie v používanom zariadení a teda aj v momentálne používanom prehliadači. Súbory cookie musíte teda odmietnuť, resp. vymazať samostatne v každom vašom zariadení a pri používaní viacerých prehliadačov aj v každom prehliadači.

c. Pokiaľ nebudete súhlasiť s používaním súborov cookie alebo ich vymažete, tak sa môže stať, že nebudete mať k dispozícii všetky funkcie našich internetových stránok alebo budú jednotlivé funkcie pre vás dostupné len v obmedzenom rozsahu.

d. Súbory cookie delíme do nasledujúcich kategórií:

i. Bezpodmienečne potrebné súbory cookie (typ 1)

Tieto súbory cookie sú bezpodmienečne potrebné pre funkcie internetových stránok. Bez týchto súborov cookie by sme vám nemohli poskytovať služby ako konfigurátor vozidla.

ii. Funkčné súbory cookie (typ 2)

Tieto súbory cookie zjednodušujú používanie a zlepšujú funkcie internetových stránok. Vo funkčných súboroch cookie ukladáme napr. vaše jazykové nastavenia.

iii. Súbory cookie zamerané na služby (typ 3)

Tieto súbory cookie zhromažďujú informácie o tom, ako používate naše internetové stránky. Pomocou nich dokážeme identifikovať mimoriadne populárne časti našej internetovej ponuky a zlepšovať tak našu ponuku pre vás (tzv. "tracking"). Bližšie informácie k tejto téme sú uvedené v odseku 5 našich Informácií o ochrane údajov.

iv. Súbory cookie tretích strán (typ 4)

Tieto súbory cookie používajú tretie strany, ktorými sú napr. sociálne siete ako Facebook, Twitter a Google+, ktorých obsahy môžete integrovať pomocou zásuvných modulov „Social Plug-ins“ ponúkaných na našich internetových stránkach, a poskytovatelia technológií pre "(re-)targeting", pomocou ktorých môžeme náš online marketing cielenejšie prispôsobiť vašim potrebám a záujmom. Bližšie informácie k tejto téme sú uvedené v odseku 4 resp. 5 našich Informácií o ochrane údajov.

 

Poznámky o ochrane osobných údajov

Na našej internetovej stránke používame tieto súbory cookie:

NázovPopisTyp
amcv_*Ukladá jedinečné ID návštevníka používané nástrojom Experience Cloud Solutions.3
sgvocsrefUkladá parameter kampane csref s cieľom zabrániť dvojitým zápočtom – počas trvania návštevy na internetovej stránke.3
sgvopidUkladá parameter kampane pid s cieľom zabrániť dvojitým zápočtom – počas trvania návštevy na internetovej stránke.3
sgvov*Ukladá rozličné parametre/hodnoty, ktoré sa využívajú pri spätnom sledovaní na zabránenie dvojitým zápočtom – počas trvania návštevy na internetovej stránke.3
sgvoc*Ukladá rozličné parametre/hodnoty, ktoré sa využívajú pri spätnom sledovaní na zabránenie dvojitým zápočtom – počas trvania návštevy na internetovej stránke.3
sgapvv*Ukladá rozličné parametre/hodnoty, ktoré sa pri spätnom sledovaní využívajú na zachovanie tejto hodnoty – počas trvania návštevy na internetovej stránke.3
sgapvc*Ukladá rozličné parametre/hodnoty, ktoré sa pri spätnom sledovaní využívajú na zachovanie tejto hodnoty – počas trvania návštevy na internetovej stránke.3
sgapvcsrefUkladá parameter csref na zachovanie tejto hodnoty – počas trvania návštevy na internetovej stránke.3
s_gpv*Ukladá rozličné parametre/hodnoty, ktoré sa pri spätnom sledovaní využívajú na zachovanie tejto hodnoty – počas trvania návštevy na internetovej stránke.3
s_visitUkladá hodnotu s cieľom zobraziť okamih začiatku návštevy používateľa.3
s_getNewRepeatUkladá hodnotu, s cieľom zobraziť, či už používateľ predtým navštívil alebo nenavštívil stránku.3
s_ccTento súbor cookie využíva kód JavaScript, ktorý ho ukladá a číta s cieľom zistiť, či bol vyslovený súhlas s používaním súborov cookie (jednoducho nastavené na "True")3
s_sqTento súbor cookie využíva kód JavaScript, ktorý ho ukladá a číta, keď sú povolené funkcie ClickMap a Activity Map; obsahuje informáciu o predchádzajúcom odkaze, na ktorý používateľ klikol3
s_viJedinečný čas ID návštevníka/časová pečiatka návštevníka3
s_fidZáložný postup na jedinečný čas ID návštevníka/časovú pečiatku 3
omniture_optoutTieto súbory cookie ukladajú informácie o tom, či je dovolené vyhodnocovať správanie používateľa.4
mboxTento súbor cookie nástroja Adobe Target zbiera informácie o vašom správaní počas návštevy internetovej stránky. Údaje sa využívajú na optimalizáciu internetovej stránky s cieľom poskytnúť vám čo najrelevantnejší obsah na našej internetovej stránke2
flashtalkingad1Tieto súbory cookie ukladajú údaje o využívaní internetovej stránky koncovým používateľom a akejkoľvek reklame, ktorú mohol koncový používateľ vidieť pred navštívením spomenutej internetovej stránky.3

 

 

Stav: august 2019

 

 

 

 

WLTP

Nový postup vykonávania skúšok spotreby a emisií WLTP (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure) sa postará o vyššiu mieru transparentnosti a postupne nahradí skúšobný postup NEDC (nový európsky jazdný cyklus). Skúšobný postup WLTP bude záväzný pre všetky členské štáty EÚ, ďalšie štáty skúmajú jeho zavedenie v neskoršom termíne. 

 

Vysvetlenie postupov WLTP a NEDC

V rámci skúšobného postupu WLTP sa od 1. septembra 2017 zavádza nová metodika vykonávania testov spotreby a emisií, ktorých výsledky majú byť pri porovnaní s doterajším skúšobným postupom NEDC viac orientované na reálne jazdenie. Všetky novovyvinuté vozidlá, príp. vozidlá vybavené novými agregátmi sú od septembra 2017 certifikované podľa skúšobného postupu WLTP. Od septembra 2018 následne platí súbor pravidiel WLTP pre všetky ostatné novo registrované vozidlá. V súvislosti s tým bude výrobca vozidiel značky smart certifikovať portfólio osobných motorových vozidiel do augusta 2018 v súlade metodikou WLTP. Počas prechodnej fázy budú paralelne ponúkané vozidlá s certifikáciou podľa WLTP a NEDC. Ďalej sa bude uvádzať taktiež vyššia hodnota spotreby odvodená od skúšobného postupu NEDC s uplatnením rámcových podmienok skúšobného postupu WLTP. Túto bude možno nájsť až do roku 2020 v predajných dokladoch.

Porovnanie postupov WLTP a NEDC

 WLTPNEDC
Teplota štartovaniastudenástudená
Trvanie cyklu1 800 s 1 180 s 
Čas státia242 s 267 s 
Podiel státia13,4 % 22,6 % 
Vzdialenosť23 262 m 10 931 m 
Maximálna rýchlosť 131,3 km/h 120 km/h 
Priemerná rýchlosť 46,5 km/h 33,35 km/h 
Prvky mimoriadnej výbavy individuálneho modelu sú zohľadnené vzhľadom na hmotnosť, aerodynamiku, valivý odpor, nároky na napäťovú sústavu; bez klimatizácie 

sú s výnimkou pneumatík nezohľadnené;  

bez klimatizácie 

Teplota23°C 25 +/– 5°C

 

Čo to znamená pre mňa ako zákazníka?

Zavedenie skúšobného postupu WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure) prinesie vyššiu mieru transparentnosti v oblasti uvádzania údajov o spotrebe paliva. Zákazníci budú profitovať zo skúšobného postupu WLTP, pretože tento postup poskytuje realistickejšie meradlo na porovnávanie hodnôt spotreby a emisných hodnôt rôznych modelov vozidiel. V dôsledku iných rámcových podmienok dôjde k zmene hodnôt emisií CO2 aj hodnôt spotreby: technicky identické vozidlo má pri skúšobnom postupe WLTP číselne vyššiu hodnotu emisií CO2 aj vyššiu hodnotu spotreby ako v prípade skúšobného postupu NEDC (nový európsky jazdný cyklus), čo je podmienené rozdielnosťou jednotlivých procesov. Je to spôsobené napríklad aj zohľadňovaním prvkov mimoriadnej výbavy a sprísnenými rámcovými podmienkami v novom cykle.

Skúšobný postup WLTP poskytuje presné hodnoty.

Vďaka tomu, že skúšobný postup WLTP zohľadňuje individuálnu výbavu vozidiel, sú získané hodnoty presnejšie ako pri postupe NEDC a sú kvázi špecifické pre dané vozidlo. Na doterajšej každodennej spotrebe to nič nemení.
Od septembra 2017 je v automobilovom priemysle zavedený nový postup pre testy spotreby a emisií, všetky novocertifikované typy vozidiel budú preverené podľa skúšobného postupu WLTP. Paralelne sa bude aj naďalej zisťovať hodnota spotreby podľa skúšobného postupu NEDC a bude sa vykazovať ako jediná platná hodnota spotreby v reklamných materiáloch.
Do septembra 2018 bude smart postupne certifikovať portfólio vozidiel v súlade s postupom WLTP. Od tohto momentu budú nové hodnoty WLTP predbežne uvádzané vo všetkých predajných podkladoch a ďalších publikáciách. Pre modely, ktorých výroba bude už len dobiehať, sa spotreba bude vykazovať podľa skúšobného postupu NEDC.

Zavedenie skúšobného postupu WLTP

Skúšobný postup WLTP má za cieľ celosvetovú harmonizáciu skúšobných postupov. Má poskytovať výsledky, ktoré budú pri porovnaní s doterajším skúšobným postupom NEDC viac orientované na reálne jazdenie. Táto zmena sa netýka jazdených vozidiel, pre ktoré naďalej zostávajú v platnosti certifikované hodnoty NEDC. Minimálne do konca roku 2020 budú pre všetky vozidlá zisťované hodnoty WLTP, ako aj hodnoty NEDC. Od certifikácie príslušného vozidla sa tieto hodnoty budú súbežne uvádzať v dokumentácii vozidla. Od roku 2021 budú zistené namerané hodnoty WLTP jedinými hodnotami spotreby a emisií pre všetky osobné vozidlá, za predpokladu, že príslušný členský štát EÚ prispôsobil svoj daňový systém. Samotné fázy testov skúšobného postupu WLTP sa skrátene označujú ako WLTC a sú rozdelené do troch tried. Takmer všetky osobné motorové vozidlá budú otestované v rámci postupu WLTC triedy 3 (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Cycle), ktorá platí pre všetky osobné motorové vozidlá, ktorých hodnota pomeru hmotnosti k výkonu presahuje 34 kW/t (46 k/t prevádzkovej hmotnosti).

Skúšobný postup WLTP: väčšia transparentnosť

Vďaka skúšobnému postupu WLTP majú zákazníci značky smart k dispozícii hodnoty spotreby, ktoré sú špecifické pre dané vozidlo a sú realistickejšie, ako aj transparentnejšie. Porovnateľnosť presahujúca rámec výrobcov a modelov zostáva zachovaná, zistené spotreby však viac zodpovedajú každodennému jazdeniu a zohľadňujú rozmanitejšie faktory ako skúšobný postup NEDC. Výrobca vozidiel značky smart podporuje nový, realistickejší laboratórny test, ako aj merania priamo na cestnej komunikácii. To prináša vyššiu mieru transparentnosti a bezpečnosť pre zákazníkov značky smart. Zavedenie skúšobného postupu WLTP a merania RDE (emisie pri skutočnej jazde) znamená v tomto smere dôležitý krok.

Čo to znamená pre zákazníka?

Pri výbere prvkov mimoriadnej výbavy si zákazníci v budúcnosti dokážu zistiť hodnotu emisií CO2 pre svoj model vozidla presnejšie ako doteraz. S cieľom zaručiť jednoznačnosť a transparentnosť sa výrobca vozidiel značky smart bude aktívne podieľať na jednotlivých fázach zavádzania skúšobného postupu WLTP, pričom bude cielene informovať príslušných obchodníkov aj zákazníkov. K tomu bude patriť aj nová podoba zobrazovaných informácií súvisiacich s výbavou: od modelu s najnižšou až po verziu s najvyššou spotrebou energie. Numericky bude toto rozpätie siahať od hodnoty „WLTP Low“ (minimálny rozsah mimoriadnej výbavy) až po hodnotu „WLTP High“ (maximálny rozsah mimoriadnej výbavy).

Takto si vyžiadate svoje výsledky merania RDE

Spoznajte emisné vlastnosti svojho vozidla v reálnych podmienkach.

Pojem emisie pri skutočnej jazde (RDE) popisuje reálne emisné vlastnosti osobných a nákladných vozidiel a autobusov pri každodennom používaní. Merania spalín za účelom typového schválenia sa doteraz uskutočňovali výhradne na skúšobných stoliciach. Od vstúpenia legislatívy RDE (EÚ) 427/2016 do platnosti v marci 2016 sa meranie emisií v rámci definovaného rámca musí uskutočňovať aj v skutočnej jazdnej prevádzke. Spolu so záväznými hraničnými hodnotami RDE pre skutočnú jazdnú prevádzku, platnými od septembra 2017, je to významný krok k čistejšej budúcnosti automobilizmu s nižšími emisiami.

Výsledky meraní RDE našich vozidiel smart, ktoré boli zistené nami ako výrobcom, ako aj nezávislými, štátom kontrolovanými službami technickej kontroly, si môžete po uvedení označenia validovaného radu vozidiel pre skúšky PEMS svojho vozidla smart tu vyžiadať (https://www.acea.be/publications/article/access-to-euro-6-rde-monitoring-data).

Výsledky meraní WLTP modelov smart

Konštrukčný radEmisie CO2min. (kombinované)Emisie CO2max. (kombinované)Dojazd min.Dojazd max.Spotreba elektrického prúdu min.Spotreba elektrického prúdu max.
smart fortwo 52 kW131 g/km [1] 142 g/km [1]    
smart fortwo 66 kW128 g/km [1]139 g/km [1]    
smart EQ fortwo0 g/km [1]  0 g/km [1] 111 km [1]133 km [1]16,1 kWh/100 km [1] 25,0 kWh/100 km [1] 
smart fortwo kabriolet 52 kW135 g/km [1]145 g/km [1]     
smart fortwo kabriolet 66 kW132 g/km [1]145 g/km [1]     
smart EQ fortwo kabriolet0 g/km [1]0 g/km [1]111 km [1]130 km [1]16,5 kWh/100 km [1]25,2 kWh/100 km [1]
smart forfour 52 kW135 g/km [1]145 g/km [1]    
smart forfour 66 kW132 g/km [1]139 g/km [1]    
smart EQ forfour0 g/km [1]0 g/km [1]107 km [1]130 km [1] 16,5 kWh/100 km [1]25,9 kWh/100 km [1]

 

Často kladené otázky

 

Čo je WLTP?

Skratka WLTP (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicle Test Procedure) znamená skúšobný postup, pomocou ktorého sa na valcovej skúšobnej stolici zisťujú hodnoty spotreby a emisií vozidla. Od 1. septembra 2017 sa postupne zavádza skúšobný postup WLTP, ktorý nahrádza predchádzajúci skúšobný postup NEDC.

Skúšobný postup WLTP sa vďaka svojmu dynamickému nastaveniu podstatne viac približuje skutočnému dianiu počas jazdenia, ako tomu bolo doposiaľ. Skúšobný postup WLTP sa vyznačuje podstatne vyššími zrýchleniami, ako aj podstatne dynamickejším jazdným profilom. Maximálna rýchlosť sa zvyšuje na 131 km/h, priemerná rýchlosť na 47 km/h.

Čas jazdy sa predlžuje o 10 minút, podiel jazdy po diaľnici, ktorý je simulovaný na valcoch, je vyšší a súčasne sa skracuje dĺžka státia. Prejdená vzdialenosť sa zdvojnásobuje na 23 km.

Body preraďovania sa v závislosti od vozidla a hnacieho ústrojenstva vypočítavajú vopred. Do hodnotenia budú zahrnuté všetky prvky mimoriadnej výbavy, ktoré majú vplyv na aerodynamiku vozidla, na valivý odpor alebo na hmotnosť vozidla. Spotreba prúdu komfortnými funkciami takisto vedie k zvýšeniu hodnoty CO2. Vylúčená z prvého stupňa skúšobného postupu WLTP je len klimatizácia. So skúšobnám postupom WLTP má byť zavedený celosvetovo záväzný štandard.

V tomto smere krajiny EÚ úspešne napredujú. Pomáha to pri vzájomnom porovnaní spotreby paliva a emisií škodlivín vozidiel rôznych výrobcov. Nové štandardy okrem toho prispejú k tomu, aby úrady mohli kontrolovať dodržiavanie zákonom stanovených hraničných hodnôt spalín – od uhľovodíkov (HC) cez oxid uhoľnatý (CO), oxidy dusíka (NOx) až po častice.

Čo je WLTC?

Jazdné cykly sa v rámci skúšobného postupu WLTP označujú ako skúšobné cykly WLTC – Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Cycle. Pre rozdielne typy vozidiel boli v rámci skúšobného postupu WLTP vyvinuté tri rôzne jazdné cykly, ktoré zohľadňujú príslušný pomer hmotnosti k výkonu. Väčšia časť osobných motorových vozidiel, ktoré boli registrované v EÚ a majú pomer hmotnosti k výkonu vyšší ako 34 kW/t (46 k/t), bude zaradená do WLTC triedy 3. Testovací cyklus pre vozidlá triedy 3 sa skladá zo štyroch častí – Low, Medium, High, Extra High. Tieto časti simulujú prevádzku vozidla v meste a mimo mesta, ako aj na rýchlostných komunikáciách a diaľniciach.

Čo je NEDC?

NEDC (nový európsky jazdný cyklus) je aktuálne platný skúšobný cyklus pre osobné motorové vozidlá. Prvý európsky jazdný cyklus vstúpil do platnosti v roku 1970 s cieľom poskytovať porovnateľné a reprodukovateľné hodnoty, ktoré presahujú rámec výrobcov. V roku 1992 bol tento cyklus rozšírený aj na mestskú premávku. Priemerná rýchlosť skúšobného postupu NEDC s hodnotou 34 km/h je nízka, rovnako ako aj predpísané zrýchlenia a maximálna rýchlosť 120 km/h. Štruktúra cyklu už nezodpovedá aktuálnemu priemernému rozdeleniu rôznych úsekov trasy.

Merania nezohľadňujú aerodynamiku, hmotnosť ani spotrebu energie prvkami prídavnej výbavy a komfortnými funkciami ako klimatizácia, rádio alebo vyhrievanie sedadiel. K tomu treba pripočítať technologické parametre, ktoré podporujú vznik odchýlok.

Napríklad: pri skúšobnom postupe NEDC má relatívne vysoký vplyv technológia štart – stop, pretože tento postup sa vyznačuje vysokým podielom zastavení vozidla. Na vozidlách vybavených prevodovkou s ručným radením sa pri zisťovaní okamihov preradenia nezohľadňujú žiadne parametre, ktoré sú špecifické pre dané vozidlo.

V porovnaní s reálnou prevádzkou to môže viesť k veľkým odchýlkam v spotrebe. Na základe kontinuálneho technického pokroku možno konštatovať, že skúšobný postup NEDC už nezodpovedá dnešnej dobe a medzičasom bol technicky prekonaný.

Čo je RDE?

Skratka RDE (Real Driving Emissions) znamená emisie pri skutočnej jazde a je to cestný test na kontrolu emisie škodlivín. Tieto hodnoty predstavujú tvorbu emisií vozidiel, ktoré boli testované v reálnych podmienkach. Merania spalín za účelom typového schválenia sa doteraz uskutočňovali výhradne na skúšobných stoliciach. Od marca 2016 sa meranie emisií v rámci definovaného rámca musí uskutočňovať aj v skutočnej jazdnej prevádzke. Na meranie emisií oxidov dusíka (NOx) a oxidu uhoľnatého (CO) sa využíva prenosný systém na meranie emisií (Portable Emissions Measurement System, PEMS). Neskôr sa budú zisťovať aj emisie častíc. Pritom nie je stanovený žiadny cyklus, jazdy aj merania sa uskutočňujú v rámci reálnej každodennej prevádzky pri dodržaní pravidiel cestnej premávky. Vozidlá sa v rozsahu od 90 do 120 minút pohybujú po verejných komunikáciách, jednotlivé tretiny z tohto času predstavuje jazda v meste, mimo mesta a po diaľnici. Pre mesto je určená priemerná rýchlosť od 15 do 30 km/h, na diaľnici je to rýchlosť v rozsahu od 90 a minimálne 110 km/h, nie však viac ako 145 km/h. Vonkajšia teplota sa musí pohybovať medzi hodnotou 0 až 30 °C, klimatizácia je zapnutá.

Testovacia jazda by sa nemala uskutočniť vo väčšej nadmorskej výške ako 700 metrov a výškový rozdiel pri jazde by nemal prekročiť 100 metrov. Od septembra 2017 sa pri cestných testoch musia v rámci zisťovania emisií pri skutočnej jazde dodržať hraničné emisné hodnoty podľa normy Euro 6. V prvej fáze to od 1. septembra 2017 platí pre novo certifikované typy a najneskôr od 1. septembra 2019 pre všetky typy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Uvedené hodnoty boli zistené podľa predpísaného spôsobu merania. Spotreba elektrického prúdu a dojazd boli zistené na základe nariadenia 692/2008/ES. Spotreba elektrického prúdu a dojazd závisia od konfigurácie vozidla. Ďalšie informácie o oficiálnej spotrebe paliva a oficiálnych špecifických emisiách CO2 nových osobných motorových vozidiel sú uvedené v Príručke o spotrebe paliva a emisiách CO₂ nových osobných motorových vozidiel, ktorú získate bezplatne na všetkých predajných miestach a na stránke www.dat.de spoločnosti Deutsche Automobil Treuhand GmbH.