Dostawca serwisu / Ochrona danych

Dostawca serwisu

Informacje prawne

Ochrona danych

Cookies

Zużycie paliwa i emisja spalin

Kontakt

Mercedes-Benz Polska Sp. z o.o.

ul. Gottlieba Daimlera 1
02-460 Warszawa, Polska
Tel.: +48 22 312 50 00
Infolinia: 00 800 17 777 777
E-mail: cs.pol@cac.mercedes-benz.com

Rejestr Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy
Nr: KRS 0000138030
Numer identyfikacji podatkowej: NIP 527-13-98-974

Wysokość Kapitału Zakładowego: 35 001 000,00 PLN

Zarząd:
Wolfgang Bremm von Kleinsorgen (Prezes Zarządu),
Wolfgang Pipperger (Wiceprezes Zarządu).Za usługi smart control i portal smart connected w rozumieniu RODO:

Mercedes-Benz AG
Mercedesstraße 120
70372 Stuttgart
Tel.: +49 711 170
E-mail: dialog.mb@daimler.com

Prawo autorskie

Copyright 2019 Daimler AG. Wszystkie prawa zastrzeżone. Wszystkie teksty, zdjęcia, grafika, pliki dźwiękowe, pliki video, pliki z animacją oraz ich układ na stronach internetowych Daimler podlegają ochronie prawem autorskim oraz innymi przepisami dotyczącymi ochrony własności intelektualnej. Zabronione jest kopiowanie tych obiektów w celach komercyjnych lub w celu dalszego rozpowszechniania, niedozwolone jest także ich modyfikowanie lub umieszczanie na innych stronach internetowych. Niektóre strony internetowe Daimler AG zawierają również materiały objęte prawami autorskimi podmiotów, które udostępniły je do umieszczenia na stronach internetowych.

 

Produkty i ceny

Po zakończeniu opracowania redakcyjnego poszczególnych stron mogły nastąpić zmiany dotyczące produktów i usług. Ze strony producenta zastrzega się w okresie realizacji dostawy możliwość dokonania zmian konstrukcji lub kształtów, zakresu dostawy lub świadczeń oraz istnienia różnic w odcieniach kolorów, o ile zmiany i różnice te, przy uwzględnieniu interesów Daimler AG, będą do zaakceptowania przez klienta. Ilustracje mogą przedstawiać także akcesoria, wyposażenie dodatkowe lub inne elementy nie należące do standardowego zakresu dostaw i usług. Różnice w odcieniach barw są uwarunkowane względami technicznymi. Poszczególne strony mogą zawierać także modele i świadczenia, które nie są oferowane w niektórych krajach. Stwierdzenia na temat przepisów prawnych i podatkowych oraz ich skutków dotyczą tylko Republiki Federalnej Niemiec. Z zastrzeżeniem inaczej brzmiących regulacji zawartych w warunkach sprzedaży lub warunkach dostawy, za wiążące uznaje się zawsze ceny obowiązujące w dniu dostawy. Podane ceny są dla naszych dealerów jedynie niewiążącym zaleceniami cenowymi. Dlatego też o aktualne informacje cenowe prosimy pytać w smart Center lub u dealerów.

 

Znaki towarowe

Jeżeli nie zaznaczono inaczej, wszystkie znaki umieszczone na stronach internetowych Daimler AG są prawnie chronionymi znakami towarowymi Daimler AG – dotyczy to w szczególności nazw modeli, jak również znaków logo oraz emblematów przedsiębiorstwa.

 

Prawa licencyjne

Daimler AG pragnie służyć Ci innowacyjną i treściwą ofertą internetową. Dlatego mamy nadzieję, że podobnie jak my, cieszysz się z tego, jak kreatywnie kształtujemy tę ofertę. Prosimy jednak o zrozumienie, iż Daimler AG musi chronić swoją własność intelektualną, włącznie z patentami, znakami towarowymi i prawami autorskimi, oraz że te strony internetowe nie przyznają nikomu ze swoich odbiorców żadnych praw licencyjnych do własności intelektualnej Daimler AG.

 

Wypowiedzi dotyczące przyszłości

Wiele stron, raportów, przeglądów, prezentacji, transmisji audio i wideo różnych imprez i spotkań internetowych oraz liczne dokumenty na tych stronach internetowych zawierają wypowiedzi dotyczące przyszłości, które oparte są na przekonaniach kierownictwa Daimler. Poprzez użycie na tych stronach internetowych takich wyrażeń jak „oczekiwać”, „oceniać”, „liczyć na”, „zamierzać” i „planować” zamierza się, wskazywać wypowiedzi dotyczące przyszłości. Tego rodzaju wypowiedzi odzwierciedlają poglądy Daimler, z chwili gdy zostały dokonane, odnośnie przyszłych zdarzeń i obarczone są pewnymi ryzykami i niepewnością. Do takich czynników należą oprócz innych zmian w ogólnych warunkach ekonomicznych i w ramowych warunkach handlowych, także zmiany w kursach walut i w poziomie stóp procentowych, wprowadzenie na rynek produktów konkurencyjnych, niewystarczająca akceptacja dla nowych produktów i usług oraz zmiany w strategii przedsiębiorstwa. Jak wyjaśniono w raportach Daimler złożonych amerykańskim organom nadzoru giełdowego U.S. Securities and Exchange Commision (włącznie z najnowszym rocznym sprawozdaniem z działalności formularz 20-F), wiele czynników może prowadzić do tego, iż rzeczywiste wyniki mogą znacząco różnić się od podanych tu przewidywań. Daimler oddala od siebie jakikolwiek zamiar lub obowiązek, do aktualizowania tych wypowiedzi, które dotyczą przyszłości.

 

Odpowiedzialność cywilna

Informacje i dane znajdujące się na tych stronach nie stanowią ani wyraźnie, ani w sposób dorozumiany żadnego zapewnienia ani gwarancji. Nie stanowią one w szczególności dorozumianej (milczącej) obietnicy ani gwarancji dotyczącej właściwości, przydatności do handlu, przydatności do określonych celów lub nienaruszenia ustaw i patentów. Na naszych stronach internetowych znajdziesz również linki do innych stron internetowych. Pragniemy zwrócić uwagę na to, iż nie mamy żadnego wpływu na ukształtowanie ani zawartość stron, które odwiedzasz poprzez te linki. Dlatego też nie odpowiadamy za aktualność, poprawność, kompletność ani jakość zamieszczonych tam informacji. Z tego powodu niniejszym dystansujemy się wobec wszelkiej zawartości tych stron internetowych. Niniejsze oświadczenie obowiązuje w odniesieniu do wszystkich umieszczonych naszych stronach internetowych linków do zewnętrznych stron internetowych i ich zawartości.

 

Informacje na temat internetowego rozstrzygania sporów

Komisja Europejska stworzyła specjalną platformę dla internetowego rozstrzygania sporów (tzw. „platformę ODR”). Platforma ta stanowi miejsce pozasądowego rozstrzygania sporów z tytułu zobowiązań wynikających z zawieranych w Internecie umów kupna-sprzedaży. Platforma ODR jest dostępna pod poniższym adresem:

http://ec.europa.eu/consumers/odr

Informacja wymagana na podstawie § 36 ustawy o rozstrzyganiu sporów konsumenckich (VSBG)

Daimler AG nie uczestniczy w procedurach rozstrzygania sporów prowadzonych przed konsumenckimi biurami mediacyjnymi w rozumieniu VSBG i nie jest do tego zobowiązany. Daimler AG już od wielu lat spełnia wymagania prawne dotyczące konstrukcji zdolnych do recyklingu i utylizacji. Zwrotu starego pojazdu można dokonać w jednym z punktów przyjmowania i zakładów demontażowych, które zutylizują go zgodnie z zasadami ochrony środowiska. Metody utylizacji pojazdów i ich elementów są ciągle doskonalone. Także w przyszłości Daimler AG będzie terminowo wypełniać podwyższane normy recyklingowe.

 

 

 

Administratorem w myśl Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO):

Mercedes-Benz Polska Sp. z o.o. ("My")
ul. Gottlieba Daimlera 1, 02-460 Warszawa, Polska
KRS 0000138030
E-Mail: ochrona-danych-polska@daimler.com

 

Osoba odpowiedzialna za usługi smart control i portal smart connected w rozumieniu RODO:

Za części tych stron internetowych dotyczące usług [smart control] związanych z pojazdem oraz ich funkcje podstawowe (np.logowanie, profil, ustawienia, pojazdy i warunki korzystania) w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych odpowiedzialna jest następująca spółka:

Mercedes-Benz AG
Mercedesstraße 120
70372 Stuttgart
Telefon: +49 711 170

Pełnomocnik ds. ochrony danych:
Daimler AG
Chief Officer Corporate Data Protection
HPC E600
70546 Stuttgart, Niemcy
E-mail: data.protection@daimler.com

 

1. Ochrona danych osobowych

Wyrażamy satysfakcję z powodu Państwa wizyty na naszych stronach internetowych oraz Państwa zainteresowania naszymi ofertami. Ochrona Państwa danych osobowych ma dla nas istotne znaczenie. W niniejszych informacjach w sprawie polityki prywatności wyjaśniamy, w jaki sposób gromadzimy Państwa dane osobowe, jak z nimi postępujemy, w jakich celach i w oparciu o jakie podstawy prawne odbywa się to, a także, jakie prawa przysługują Państwu z tego tytułu. Dodatkowo odsyłamy do wytycznej w sprawie ochrony danych Daimler:  

Wytyczna w sprawie ochrony danych Daimler

Nasze informacje dotyczące polityki prywatności dotyczące korzystania z naszych stron internetowych oraz wytyczna w sprawie ochrony danych Daimler AG nie obowiązują w odniesieniu do Państwa czynności na stronach internetowych sieci społecznościowych lub innych oferentów, dostępnych za pośrednictwem linków na naszych stronach internetowych. Informacji na temat polityki prywatności tych oferentów proszę zasięgnąć na odpowiednich stronach internetowych.

 

  1. Gromadzenie i przetwarzanie Państwa danych osobowych

a. Gdy odwiedzają Państwo nasze strony internetowe, zapisujemy określone dane odnoszące się do wykorzystywanej przez Państwa przeglądarki oraz systemu operacyjnego, daty i godziny wizyty, statusu dostępu (np. czy powiodło się otwarcie strony bądź wyświetlił się komunikat o błędzie), korzystania z funkcji strony internetowej, ewentualnie wpisanych przez Państwa haseł wyszukiwania, częstotliwości otwierania przez Państwa poszczególnych stron, nazwy otwieranych plików, zakresu transferu danych, strony internetowej, z której przeszli Państwo na naszą stronę internetową, w oparciu o kliknięcie linków na naszych stronach internetowych lub wpisanie domeny bezpośrednio w polu wprowadzania tej samej zakładki (względnie tego samego okna) Państwa przeglądarki, w której otworzyli Państwo nasze strony internetowe. Ponadto ze względów bezpieczeństwa, w szczególności celem prewencji i wykrywania ataków na nasze strony internetowe, bądź też prób dokonania oszustwa, przechowujemy przez okres siedmiu dni Państwa adres IP oraz nazwę Państwa dostawcy Internetu (Internet Service Provider).
 

b. Inne dane osobowe zapisujemy tylko wówczas, gdy przekazali nam Państwo te dane np. w ramach rejestracji, wypełniania formularza kontaktowego, ankiety, konkursu lub wykonania umowy, i także tylko w przypadku wyrażenia przez Państwa i w oparciu o obowiązujące przepisy prawa (dalsze informacje w tym zakresie są dostępne poniżej w podrozdziale „Podstawy prawne przetwarzania danych”).
 

c. Ani przepisy prawa, ani postanowienia umowy nie zobowiązują Państwa do przekazywania danych osobowych. Możliwe jest jednak, że określone funkcje naszych stron internetowych są zależne od przekazania danych osobowych. Jeśli w takich przypadkach nie przekażą Państwo danych osobowych, może to skutkować niedostępnością funkcji, bądź ich dostępnością w ograniczonym zakresie.

 

  1. Cele korzystania


a. Dane osobowe gromadzone podczas wizyty na naszych stronach internetowych gromadzimy celem prowadzenia ich w sposób zapewniający maksymalny komfort użytkowania, a także ochrony naszych systemów IT przed atakami i innymi nielegalnymi działaniami.

b. Jeśli przekazują nam Państwo dalsze dane osobowe, np. w ramach rejestracji, wypełniania formularza kontaktowego, ankiety, konkursu lub wykonania umowy, wykorzystujemy te dane do wymienionych celów, w celach zarządzania klientami i – jeśli jest to wymagane – w celach realizacji i rozliczenia ewentualnych procedur handlowych, każdorazowo w wymaganym zakresie.

 

  1. Przekazywanie danych osobowych podmiotom trzecim; wtyczki społecznościowe; Korzystanie z usługodawców

a. Nasze strony internetowe mogą zawierać również oferty podmiotów trzecich. Jeśli klikną Państwo taką ofertę, w wymaganym zakresie przekazujemy dane do właściwego oferenta (np. informację, że znaleźli Państwo tę ofertę u nas, i w razie potrzeby dalsze informacje, które wcześniej podali Państwo w tym celu na naszych stronach internetowych).

b. Jeśli stosujemy na naszych stronach internetowych tzw. „wtyczki społecznościowe” serwisów społecznościowych, jak Facebook, Twitter oraz Google+, integrujemy je w następujący sposób:

Gdy odwiedzają Państwo nasze strony internetowe, wtyczki społecznościowe są zdezaktywowane, tzn. nie odbywa się transfer jakichkolwiek danych do operatorów tych sieci. Jeśli chcą Państwo skorzystać z którejś z tych sieci, proszę kliknąć właściwą wtyczkę społecznościową celem nawiązania bezpośredniego połączenia z serwerem danej sieci.

Jeśli mają Państwo w sieci konto użytkownika i są na nim zalogowani w momencie aktywowania wtyczki społecznościowej, sieć może przyporządkować do Państwa konta użytkownika Państwa wizytę na naszych stronach internetowych. Jeśli chcą Państwo tego uniknąć, proszę wylogować się z sieci przed aktywowaniem wtyczki społecznościowej. Sieć społecznościowa nie może przyporządkować wizyty na innych stronach internetowych Daimler, zanim nie aktywują Państwo umieszczonych na nich wtyczek społecznościowych.

Jeśli aktywują Państwo wtyczkę społecznościową, sieć przekazuje udostępnione w ten sposób treści bezpośrednio do Państwa przeglądarki, która przekazuje je na nasze strony internetowe. W takiej sytuacji mogą mieć miejsce również transfery danych, które są inicjowane i sterowane przez daną sieć społecznościową. W odniesieniu do połączenia z siecią społecznościową, transferu danych między siecią a Państwa systemem oraz Państwa interakcji na tej platformie obowiązują wyłącznie zasady polityki prywatności danej sieci.

Wtyczka społecznościowa pozostaje aktywna do momentu jej dezaktywacji lub usunięcia Państwa plików cookie.

Wskazówki dotyczące stosowania plików cookie

c. Jeśli klikną Państwo link do oferty lub aktywują wtyczkę społecznościową, może okazać się, że dane osobowe są przekazywane oferentom w krajach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które z punktu widzenia Unii Europejskiej („UE”) nie gwarantują „należytego poziomu ochrony” przetwarzania danych osobowych, który byłby zgodny ze standardami UE. Proszę mieć na względzie tę okoliczność, zanim klikną Państwo link lub aktywują wtyczkę społecznościową, inicjując w ten sposób transfer Państwa danych.

d. Używamy również wykwalifikowanych dostawców usług (dostawców usług IT, agencji marketingowych) do obsługi, optymalizacji i zabezpieczenia naszych stron internetowych. Przekazujemy te dane osobowe wyłącznie w zakresie, w jakim jest to konieczne do świadczenia i korzystania ze stron internetowych i ich funkcjonalności, w celu realizacji uzasadnionych interesów lub w zakresie, w jakim użytkownik wyraził na to zgodę (patrz Rozdział 8). Dane mogą być przekazywane odbiorcom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego; patrz paragraf 12.

 

  1. Analiza danych użytkownika („śledzenie“) oraz informacji dotyczących użytkowania („(re-)targeting“)

5.1 Informacje ogólne

Chcemy dostosować treści naszych stron internetowych możliwie precyzyjnie do Państwa zainteresowań, optymalizując w ten sposób naszą ofertę. Do rozpoznania preferencji korzystania, a w szczególności popularnych obszarów stron internetowych, wykorzystujemy następujące tak zwane technologie śledzenia: Adobe Analytics.  

W celu dostosowania naszego marketingu online (np. reklamy banerowe) celowo do Państwa zainteresowań wynikających z korzystania, wykorzystujemy następujące tak zwane technologie (re-)targetingowe: Adobe Target, Flashtalking firmy Simplicity Marketing Limited, Google Search Ad, Google Display & Video 360. Są one odczytywane i wykorzystywane podczas odwiedzania innych stron, które współpracują z dostawcami tych technologii (re-)targetingowych, aby dostarczać Państwu informacje możliwie dopasowane do zainteresowań.  

Podczas korzystania z poniższych technologii poprzez pliki cookie na naszych stronach internetowych oraz (podczas retargetingu) na stronach internetowych dostawców trzecich rejestrowane jest Państwa zainteresowanie naszymi produktami i usługami. Przy tym wykorzystywane są przypadkowe identyfikatory (tzw. identyfikujące pliki cookie), które nie są łączone z Państwa nazwiskiem, adresem lub podobnymi informacjami, nawet jeżeli informacje te są nam znane (np. w związku z istniejącym stosunkiem umownym), chyba że wyraziliście Państwo na to zgodę.  

Szczegółowe informacje danego dostawcy dotyczące wymienionych wyżej technologii oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych są dostępne pod następującymi linkami:  

Adobe: https://www.adobe.com/pl/privacy.html

Google: https://policies.google.com/technologies/partner-sites  

Simplicity Marketing Limited: https://www.flashtalking.com/privacypolicy/

Ze względów prawnych zastosowanie technologii śledzenia i (re-)targetingowych odbywa się częściowo wyłącznie po uzyskaniu Państwa wyraźnej zgody (tzw. Opt-in – patrz punkt 5.2); w innych przypadkach mogą Państwo sprzeciwić się zastosowaniu takich technologii (tzw. Opt-out – patrz punkt 5.3.).

5.2 Wykorzystywanie produktów marketingowych Google – Opt-In

Produkty marketingowe Google (np. Search Ad, Display & Video 360) stosujemy wyłącznie po uzyskaniu Państwa wyraźnej zgody, której można udzielić po kliknięciu przycisku „Zgadzam się“ w tzw. Cookie Information Layer („Opt-In“). Zapisujemy Państwa zgodę w używanym urządzeniu końcowym w formie pliku cookie, co pozwoli na uniknięcie ponownego pytania o zgodę podczas każdej następnej Państwa wizyty na naszych stronach internetowych, oraz ze względów prawnych wraz z adresem IP i podaniem czasu na naszych serwerach; dane te usuwamy lub ograniczamy ich przetwarzanie, jeżeli cofną Państwo zgodę lub najpóźniej 6 miesięcy od ostatniej Państwa wizyty na naszych stronach internetowych.  

Jeżeli z czasem zmienią Państwo zdanie, mają Państwo możliwość cofnięcia zgody, klikając poniższy link:  

Cofnij zgodę na wykorzystanie produktów marketingowych Google

W celu usunięcia plików cookie dla produktów marketingowych Google zapisanych za Państwa zgodą podczas odwiedzin naszych stron internetowych przed anulowaniem, należy odwiedzić strony internetowe Google; w momencie powstania niniejszych informacji w sprawie polityki prywatności można skorzystać z poniższego linku:  

https://adssettings.google.de/anonymous  

5.3 Wykorzystanie technologii innych dostawców – opt-out  

Jeśli nie życzą sobie Państwo, byśmy przy użyciu wymienionych technologii śledzenia i (re-)targetingowych gromadzili i analizowali informacje dotyczące Państwa wizyty na naszych stronach internetowych, mogą Państwo sprzeciwić się temu w każdym momencie ze skutkiem na przyszłość („opt-out”).

Celem technicznej realizacji sprzeciwu w Państwa przeglądarce umieszczany jest plik cookie opt-out. Ten plik cookie służy wyłącznie do przyporządkowania Państwa sprzeciwu. Proszę mieć na uwadze, że ze względów technicznych plik cookie opt-out działa tylko w przeglądarce, w której został wstawiony. Jeśli usuną Państwo cookies lub korzystają z innej przeglądarki, względnie z innego urządzenia końcowego, należy ponownie dokonać procedury opt-out.

Poniżej znajdą Państwo właściwą opcję opt-out dla poszczególnych technologii:

Adobe Analytics & Adobe Target: https://www.adobe.com/pl/privacy/opt-out.html

Flashtalking: https://www.flashtalking.com/optout/

Stosowaniem cookies i informacji wynikających z zainteresowań przez uczestniczących oferentów trzecich można zarządzać i dezaktywować je na poniższej stronie internetowej:

http://www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory

5.4 Transfer danych do tzw. Krajów trzecich

Podczas korzystania z technologii śledzenia i (ponownego) ukierunkowania dane mogą być przekazywane odbiorcom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego; patrz paragraf 12 poniżej.

 

6. Bezpieczeństwo

Stosujemy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby chronić administrowane przez nas Państwa dane przed manipulacjami, utratą, zniszczeniem oraz dostępem ze strony osób nieupoważnionych. Udoskonalamy nasze środki bezpieczeństwa na bieżąco zgodnie z rozwojem technologicznym.

 

7. Podstawy prawne przetwarzania danych

a. Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych, stanowiła ona podstawę prawną przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 pkt a RODO).

b. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych do celów zainicjowania lub realizacji umowy zawartej z Państwem jest art. 6 ust. 1 pkt b RODO.

c. Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych jest wymagane do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych (np. do przechowywania danych), wówczas jesteśmy do tego upoważnieni zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt c RODO.

d. Ponadto przetwarzamy Państwa dane osobowe celem ochrony naszych uzasadnionych interesów oraz uzasadnionych interesów podmiotów trzecich zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt f RODO. Takie uzasadnione interesy obejmują utrzymanie funkcjonalności naszych systemów IT, marketing (bezpośredni) w zakresie produktów i usług zarówno naszych, jak i innych oferentów, oraz wymagane przepisami prawa dokumentowanie kontaktów handlowych. W ramach każdorazowo wymaganego wyważenia interesów uwzględniamy w szczególności rodzaj danych osobowych, cel przetwarzania danych, okoliczności przetwarzania oraz Państwa interesy związane z poufnością Państwa danych osobowych.

 

  1. Usuwanie Państwa danych osobowych

Państwa adres IP oraz nazwę Państwa dostawcy Internetu (Internet Service Provider), które przechowujemy ze względów bezpieczeństwa, usuwamy po siedmiu dniach. W pozostałym zakresie usuwamy Państwa dane osobowe, jeśli nieaktualny staje się cel, w jakim gromadziliśmy i przetwarzaliśmy dane. Po tym czasie zapisywanie odbywa się tylko, jeżeli jest to konieczne zgodnie z przepisami, rozporządzeniami lub innymi regulacjami prawnymi, którym podlegamy, w UE lub zgodnie z przepisami w krajach trzecich, jeżeli jest tam zapewniony odpowiedni poziom ochrony danych. O ile usunięcie w indywidualnym przypadku nie jest możliwe, odpowiednie dane osobowe są oznaczone z celem ograniczenia ich przyszłego przetwarzania.

 

  1. Prawa osób, których dane dotyczą

a. Jako osoba, której dane są podlegają przetwarzaniu, ma Pan(i) prawo do uzyskania informacji (art. 15 RODO), sprostowania danych (art. 16 RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO) przenoszenia danych (art. 20 RODO).

b. Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w każdym momencie. Cofnięcie zgody nie narusza legalności przetwarzania Państwa danych osobowych do momentu cofnięcia zgody. W równym stopniu nie narusza to dalszego przetwarzania tych danych w oparciu o inną podstawę prawną, np. ze względu na wypełnienie innych zobowiązań natury prawnej (por. podrozdział „Podstawy prawne przetwarzania danych”).

c. Przysługuje Państwu prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych z przyczyn spowodowanych Państwa szczególną sytuacją w oparciu o art. 6 ust. 1 e) RODO (przetwarzanie danych w interesie publicznym) lub art. 6 ust. 1 f) RODO (przetwarzanie danych na podstawie wyważenia interesów). Jeśli wyrażą Państwo sprzeciw, będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe tylko wówczas, gdy będziemy w stanie wykazać przekonujące i uzasadnione powody, przeważające nad Państwa interesami, prawami i swobodami, bądź jeśli przetwarzanie będzie służyło dochodzeniu, realizacji lub ochronie roszczeń natury prawnej.

d. Prosimy kierować Państwa roszczenia lub wyjaśnienia w miarę możliwości na poniższy adres kontaktowy:

data.protection@daimler.com

e. Jeśli Państwa zdaniem przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawowe, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do stosownego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (art. 77 RODO).

 

10. Newsletter


Jeśli prenumerują Państwo newsletter oferowany na naszej stronie internetowej, dane wprowadzane podczas rejestracji do serwisu newslettera są wykorzystywane wyłącznie do wysyłania newslettera, o ile wyrażą Państwo zgodę na wykorzystywanie ich w zakresie wykraczającym poza te ramy. Mogą Państwo w każdym momencie zakończyć prenumeratę, korzystając z możliwości wyrejestrowania się, przewidzianej w newsletterze.

 

11. Centralny serwis dostępu Daimler AG


Korzystając z centralnego serwisu dostępu Daimler AG, mogą Państwo zalogować się na wszystkich stronach internetowych oraz w aplikacjach grupy Daimler i jej marek, podpiętych do serwisu. Obowiązujące w tym zakresie warunki korzystania zawierają specjalne regulacje dotyczące ochrony danych. Warunki korzystania są dostępne każdorazowo na stronach logowania podłączonych stron internetowych i aplikacji.

 

12. Przesyłanie danych do odbiorców spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego

a. Korzystając z usługodawców (patrz punkt 4. d.), Śledzenie i (ponowne) kierowanie (patrz punkt 5), dane osobowe mogą być wysyłane do odbiorców w krajach poza Unią Europejską („UE”), Islandią, Liechtensteinem i Norwegią ( = Europejski Obszar Gospodarczy) i tam przetwarzane, w szczególności USA, Indie.

b. W następujących krajach, z punktu widzenia UE, istnieje odpowiedni poziom ochrony danych osobowych (tzw. „Adekwatność”), który jest zgodny ze standardami UE: Andora, Argentyna, Kanada (ograniczona), Wyspy Owcze, Guernsey, Izrael, Wyspa Man, Japonia, Jersey, Nowa Zelandia, Szwajcaria, Urugwaj. Zgadzamy się z odbiorcami w innych krajach na stosowanie standardowych klauzul umownych UE, wiążących reguł korporacyjnych lub UE-USA. lub Swiss-U.S. Ochrona prywatności w celu stworzenia „odpowiedniego poziomu ochrony” zgodnie z wymogami prawnymi. Chętnie udzielimy informacji na ten temat w sekcji 9.d. informacje kontaktowe.

 

  1. Cookies

Informacje w sprawie stosowanych przez nas cookies i ich funkcji są dostępne w naszych wskazówkach dotyczących stosowania plików cookie.

Wskazówki dotyczące stosowania plików cookie

Stan: sierpień 2019


Wskazówki dotyczące stosowania plików cookie oraz analizy danych dotyczących korzystania, a także stosowania narzędzi analitycznych

My, Mercedes-Benz Polska Sp. z o.o., ul. Gottlieba Daimlera 1, 02-460 Warszawa, Polska lub Mercedes-Benz AG, Mercedesstrasse 120, 70372 Stuttgart, Niemcy, wykorzystujemy pliki cookie oraz inne podobne technologie takie jak Web/DOM Storage lub Local Shared Objects (tzw. „ciasteczka flashowe“) (łącznie „cookies“). Szczegółowe informacje na temat sposobu działania oraz celów zastosowania znajdują się poniżej. Uzupełniające informacje dotyczące obchodzenia się z danymi osobowymi, również w  plikach cookie, znajdują się w naszych informacjach w sprawie polityki prywatności (tam w szczególności w punktach 3, 4 i 5).  

Informacje w sprawie polityki prywatności

 

  1. Funkcje oraz stosowanie cookies

a. Cookies to małe pliki, transferowane z odwiedzanej strony internetowej na pulpit, notebook lub urządzenie mobilne. Na ich podstawie możemy np. rozpoznać, czy dane urządzenie łączyło się już z naszymi stronami internetowymi, preferowany język lub uwzględnić inne ustawienia, zaoferować określone funkcje (np. sklep internetowy, konfigurator pojazdu) lub poznać zainteresowania na podstawie odwiedzanych stron. Cookies mogą zawierać również dane osobowe.

b. Gdy odwiedzają Państwo nasze strony, wyrażają Państwo w ten sposób zgodę na stosowanie cookies – z wyjątkiem plików cookie związanych z produktami marketingowymi Google. Pliki cookie związane z produktami marketingowymi Google (np. Google Search Ads, Google Display & Video 360) są stosowane tylko po uzyskaniu jednoznacznej zgody użytkownika.
Mogą Państwo również odwiedzać nasze strony, nie wyrażając zgody na stosowanie cookies podczas korzystania. Tzn. mogą Państwo nie wyrazić zgody na stosowanie, a także w każdym momencie usunąć pliki cookie, dokonując odpowiednich ustawień na swoim urządzeniu. Odbywa się to w następujący sposób:
i. Większość przeglądarek zgodnie z ustawieniem domyślnym automatycznie akceptuje cookies; jednak to ustawienie można najczęściej zmienić. Zapisane cookies można usunąć w każdym momencie. Jak to działa w wykorzystywanej przez Państwa przeglądarce ew. urządzeniu, można dowiedzieć się w instrukcji obsługi producenta.
ii. Treści Web/DOM Storage można w każdej chwili usunąć. Jak to działa w wykorzystywanej przez Państwa przeglądarce ew. urządzeniu, można dowiedzieć się w instrukcji obsługi producenta.
iii. Informacje dotyczące dezaktywacji i usunięcia Local Shared Objects są dostępne pod poniższym linkiem: 
Informacje na temat Local Shared Objects
iv. Podobnie, jak stosowanie cookies, również ich odrzucenie lub usunięcie jest powiązane ze stosowanym urządzeniem, a także z każdorazowo wykorzystywaną przeglądarką. Zatem cookies należy odrzucać, względnie usuwać oddzielnie w odniesieniu do każdego ze swoich urządzeń, zaś w przypadku korzystania z większej liczby przeglądarek również w odniesieniu do każdej przeglądarki oddzielnie.

c. Jeśli zdecydują się Państwo na blokowanie cookies lub usuną je, może się okazać, że nie wszystkie funkcje naszych stron internetowych będą dla Państwa dostępne, bądź poszczególne funkcje będą dostępne jedynie w sposób ograniczony.

d. Cookies dzielimy na następujące kategorie:
i. Cookies absolutnie niezbędne (typ 1)
Te cookies są absolutnie niezbędne do funkcjonowania stron internetowych. Bez tych cookies nie moglibyśmy oferować Państwu np. takich usług, jak konfigurator pojazdu.
ii. Cookies funkcjonalne (typ 2)
Te cookies ułatwiają obsługę i ulepszają funkcjonalność stron internetowych. Zapisujemy w cookies funkcjonalnych np. Państwa ustawienia językowe.
iii. Cookies ofertowe (typ 3)
Te cookies zbierają informacje o korzystaniu przez Państwa z naszych stron internetowych. Dzięki nim jesteśmy w stanie określić, które aspekty naszej oferty internetowej są szczególnie popularne, i w ten sposób zoptymalizować naszą ofertę (tzw. śledzenie). Szczegółowe informacje na ten temat są dostępne w punkcie 5 naszych informacji w sprawie polityki prywatności.
iv. Cookies podmiotów trzecich (typ 4)
Te pliki cookie wykorzystują osoby trzecie, np. portale społecznościowe takie jak Facebook, Twitter i Google+, których treści mogą być integrowane za pomocą oferowanych na naszych stronach internetowych „wtyczek społecznościowych“, oraz dostawcy technologii (re-)targetingowych, za pomocą których możemy dostosowywać nasz marketing online celowo do Państwa potrzeb i zainteresowań. Szczegółowe informacje na ten temat są dostępne w punkcie 4 ew. 5 naszych informacji w sprawie polityki prywatności.

Informacje w sprawie polityki prywatności

 

Na naszej stronie internetowej stosujemy następujące cookies:

NazwaOpisTyp
amcv_*Te cookies zapisują informacje o tym, jak użytkownicy korzystają z naszej strony, i pomagają nam w ten sposób stale modernizować naszą stronę internetową odpowiednio do zainteresowań użytkowników.3
sgvocsrefZapisuje parametr kampanii csref na czas wizyty na stronie internetowej, aby uniknąć podwójnego zliczania.3
sgvopidZapisuje parametr kampanii pid na czas wizyty na stronie internetowej, aby uniknąć podwójnego zliczania.3
sgvov*

Zapisuje różne parametry/wartości, które są wykorzystywane podczas monitorowania, aby uniknąć podwójnego zliczania - na czas wizyty na stronie internetowej.

3
sgvoc*Zapisuje różne parametry/wartości csref na czas wizyty na stronie internetowej, aby uniknąć podwójnego zliczania.3
sgapvv*

Zapisuje różne parametry/wartości, które są wykorzystywane podczas monitorowania w celu zachowania tej wartości - na czas wizyty na stronie internetowej.

3
sgapvc*

Zapisuje różne parametry/wartości, które są wykorzystywane podczas monitorowania w celu zachowania tej wartości - na czas wizyty na stronie internetowej.

3
sgapvcsref

Zapisuje parametr csref w celu zachowania tej wartości - na czas wizyty na stronie internetowej.

3
s_gpv*

Zapisuje różne parametry/wartości, które są wykorzystywane podczas monitorowania w celu zachowania tej wartości - na czas wizyty na stronie internetowej.

3
s_visitZapisuje wartość, aby wyświetlić początek wizyty użytkownika.3
s_getNewRepeatZapisuje wartość, aby stwierdzić, czy użytkownik już wcześniej odwiedził tę stronę.3
s_ccTen plik cookie pokazuje, że w Twojej przeglądarce są uruchomione cookies.3
s_sqTen plik cookie jest ustawiany i odczytywany przez kod JavaScript, kiedy funkcje ClickMap i Activity Map są włączone. Zawiera informacje na temat poprzednio klikniętego przez użytkownika linku3
s_viPojedynczy odwiedzający ID-czas/znacznik czasowy3
s_fidFallback do jednoznacznego czasu ID odwiedzającego stronę/znacznik czasowy3
omniture_optoutTe pliki cookies zapisują informację, czy aktywność użytkownika może być poddana analizie.4
mboxTen cookie Adobe Target gromadzi dane dotyczące preferencji w korzystaniu z treści online, aby zapewnić możliwość oferowania treści naszej strony internetowej jak najlepiej dostosowanych do użytkownika.2
flashtalkingad1Te pliki cookies zapisują zainteresowanie produktami i usługami, tak, abyśmy mogli przekazywać na stronach internetowych naszych partnerów retargetingowych informacje związane z tym, co Państwa interesuje.3

 

Stan: sierpień 2019

 

 

 

 

WLTP

Nowa procedura służąca do oceny zużycia paliwa i emisji spalin WLTP (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure) wprowadza większą transparentność i będzie sukcesywnie zastępowała NEDC (Nowy Europejski Cykl Jazdy). Procedura WLTP stanie się obowiązkowa we wszystkich państwach członkowskich UE, natomiast inne państwa rozważają jej wdrożenie w późniejszym terminie.

 

Objaśnienie WLTP i NEDC.

Z dniem 1 września 2017 wprowadzono WLTP, nową procedurę służącą do oceny zużycia paliwa i emisji spalin. Ma ona dawać wyniki bardziej zbliżone do realnej jazdy, niż dotychczasowy NEDC. Wszystkie pojazdy nowo konstruowane, lub wyposażane w nowe podzespoły, będą od września 2017 certyfikowane zgodnie z WLTP. Natomiast od września 2018 zasady WLTP staną się obowiązkowe dla wszystkich innych pojazdów nowo rejestrowanych. Dlatego smart do końca sierpnia 2018 dokona certyfikacji swoich aut osobowych wg WLTP. W fazie przejściowej oferowane będą równolegle auta z certyfikacją WLTP i NEDC. Ponadto będzie podawany nowy, wyższy wskaźnik zużycia paliwa określony wg NEDC, lecz bazujący na ramowych warunkach WLTP. Będzie on zamieszczany w materiałach sprzedażowych do 2020 r.

Porównanie WLTP i NEDC

 WLTPNEDC
Temperatura silnika przy rozruchuZimnyZimny
Czas trwania cyklu1800 s 1180 s 
Czas przestojów242 s 267 s 
Udział zatrzymań13,4% 22,6% 
Dystans23 262 m 10 931 m 
Prędkość maksymalna 131,3 km/h 120 km/h 
Prędkość średnia 46,5 km/h 33,35 km/h 
Wyposażenie dodatkowe poszczególnych modeli Jest uwzględniane pod kątem masy, aerodynamiki, oporu toczenia i obciążenia pokładowej sieci elektr.; bez układu klimatyzacyjnego 

Nie jest uwzględniane, z wyjątkiem opon;  

bez układu klimatyzacyjnego 

Temperatura23°C 

25 +/- 5°C

 

Co to oznacza dla mnie jako klienta?

Wdrożenie procedury WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure) zapewni większą transparentność w kwestii zużycia paliwa. Korzyścią dla klientów będzie bardziej miarodajna skala do porównywania różnych aut pod względem zużycia paliwa i emisji zanieczyszczeń. Jednak wskutek zmodyfikowanych warunków pomiaru podawane wskaźniki emisji CO2 i zużycia paliwa ulegną zmianie: samochód jednakowy pod względem technicznym uzyska w WLTP wyższy wskaźnik emisji CO2 i zużycia paliwa, niż w NEDC (Nowym Europejskim Cyklu Jazdy). Wynika to m. in. stąd, że wdrażany obecnie cykl pomiarowy odbywa się w ostrzejszych warunkach i uwzględnia wyposażenie dodatkowe.

WLTP dostarcza precyzyjnych wskaźników.

Jako że w WLTP uwzględniane jest indywidualne wyposażenie, otrzymywane wskaźniki są dokładniejsze, niż w NEDC – lepiej opisują konkretny pojazd. Nie zmieni się jednak faktyczne zużycie paliwa w codziennej eksploatacji.
Od września 2017 wdrażana jest w przemyśle samochodowym nowa procedura oceniania zużycia paliwa i emisji zanieczyszczeń: wszystkie nowo certyfikowane typy aut przechodzą badanie zgodne z WLTP. Jednocześnie nadal określane jest zużycie paliwa wg NEDC, zamieszczane w materiałach reklamowych jako jedyny wiążący wskaźnik.
Do końca sierpnia 2018 smart sukcesywnie dokona certyfikacji całego asortymentu swoich aut osobowych wg WLTP. Przewiduje się, że od tego momentu nowe wskaźniki oparte na WLTP będą zamieszczane we wszystkich materiałach sprzedażowych oraz innych publikacjach. Dla modeli wycofywanych z produkcji zużycie paliwa będzie podawane wg NEDC.

Wprowadzenie do procedury WLTP.

Celem WLTP jest ogólnoświatowe zharmonizowanie procedur testowych. Chodzi o to, aby uzyskiwane wyniki odzwierciedlały realną eksploatację lepiej, niż procedura NEDC. Zmiana nie obejmie pojazdów używanych – zachowają one swoje certyfikowane wskaźniki wg NEDC. Co najmniej do końca 2020 r. dla wszystkich aut określane będą wskaźniki zarówno wg WLTP, jak i wg NEDC. Od momentu certyfikacji pojazdu będą one równolegle widniały w jego dokumentacji. Od 2021 r. uzyskane wyniki pomiarów WLTP staną się jedynymi wskaźnikami zużycia paliwa i emisji zanieczyszczeń dla wszystkich samochodów osobowych, o ile dane państwo UE dostosuje swój system podatkowy. Fazy testu przewidziane w WLTP nazwano w skrócie WLTC i podzielono na trzy klasy. Niemal wszystkie auta osobowe będą zaliczane do klasy 3 WLTC, obejmującej pojazdy osobowe, których jednostkowe obciążenie mocy przekracza 34 kW/t (46 KM na tonę masy własnej).

WLTP: większa transparentność.

Dzięki WLTP klienci smarta otrzymają dla konkretnego samochodu bardziej realistyczne i transparentne informacje o zużyciu paliwa. Tak jak dotychczas, będzie można dokonywać porównań między producentami i modelami. Jednakże nowe wskaźniki zużycia paliwa będą lepiej odzwierciedlały codzienną eksploatację, uwzględniając bardziej zróżnicowane czynniki, niż miało to miejsce w NEDC. smart popiera zarówno nowe, bardziej realistyczne badanie laboratoryjne, jak i pomiary na drodze. Dzięki nim klienci smarta zyskają większą jasność, transparentność i bezpieczeństwo. Wdrożenie WLTP i RDE (Real Driving Emissions) stanowi ważny krok w tym kierunku.

Co to oznacza dla klientów?

W przyszłości klienci, dobierając wyposażenie dodatkowe, będą mogli dokładniej niż dotychczas poznać emisję CO2 ze swojego modelu pojazdu. Dbając o jasność i maksymalną transparentność, smart będzie aktywnie wspomagać fazy wprowadzania WLTP, odpowiednio informując dealerów i klientów. Jedną z tych informacji będzie wskaźnik odnoszący się do wyposażenia auta: od modelu najmniej do najbardziej energochłonnego. Liczba tego wskaźnika obejmie zakres od „WLTP Low“ (minimalne wyposażenie dodatkowe) do „WLTP High“ (maksymalne wyposażenie dodatkowe).

Jak dostać swoje wyniki RDE.

Dowiedz się, ile Twój pojazd emituje w realnych warunkach.

Pojęcie Real Driving Emissions (RDE) opisuje rzeczywistą charakterystykę emisji spalin z aut osobowych, ciężarówek i autobusów w codziennym użytkowaniu. Dotychczas pomiary emisji spalin do homologacji typu odbywały się wyłącznie na hamowniach. Od marca 2016, kiedy to weszła w życie regulacja RDE (EU) 427/2016, emisję zanieczyszczeń należy – w zdefiniowanych warunkach – mierzyć także w realnej eksploatacji na drodze. Wraz z obowiązującymi od września 2017 granicznymi wartościami RDE w rzeczywistej eksploatacji, jest to znaczący krok ku motoryzacji mniej zanieczyszczającej środowisko.

Wyniki RDE dla samochodów smart, opracowane zarówno przez nas jako producenta, jak i przez niezależne instytucje techniczne posiadające państwową certyfikację, można otrzymać wysyłając formularz kontaktowy z podaniem tzw. rodziny testowej PEMS dla danego pojazdu smart: (https://www.acea.be/publications/article/access-to-euro-6-rde-monitoring-data).

Wyniki pomiarów WLTP modeli smarta.

TyposzeregCO2-Emisja min. (średnio)CO2-Emisja max. (średnio)Zasięg min.Zasięg maks.Zużycie prądu min.Zużycie prądu maks.
smart fortwo 52 kW131 g/km [1]142 g/km [1]     
smart fortwo 66 kW128 g/km [1]139 g/km [1]    
smart EQ fortwo0 g/km [1] 0 g/km [1]111 km [1]133km [1] 16,1 kWh/100 km [1]25,0 kWh/100 km [1]
smart fortwo cabrio 52 kW135 g/km [1] 145 g/km [1]    
smart fortwo cabrio 66 kW132 g/km [1]145 g/km [1]    
smart EQ fortwo cabrio0 g/km [1]0 g/km [1]111 km [1]130 km [1]16,5 kWh/100 km [1] 25,2 kWh/100 km [1]] 
smart forfour 52 kW135 g/km [1]145 g/km [1]    
smart forfour 66 kW132 g/km [1]139 g/km [1]    
smart EQ forfour0 g/km [1]0 g/km [1]107 km [1]130 km [1]16,5 kWh/100 km [1]25,9 kWh/100 km [1]

 

Często zadawane pytania. Procedura WLTP jest wdrażana stopniowo od 1 września 2017, zastępując dotychczasową procedurę NEDC.

Dynamiczny przebieg WLTP daje znacznie większą zgodność z realną eksploatacją pojazdu, niż dotychczas. WLTP przewiduje znacznie większe przyspieszenia oraz wyraźnie dynamiczniejszy profil jazdy. Maksymalną prędkość zwiększono do 131 km/h, a prędkość średnią do 47 km/h.

Czas jazdy wydłużono o 10 minut; podniesiono udział symulowanych na hamowni odcinków autostradowych; jednocześnie skrócono czasy postoju. Pokonywany dystans jest dwukrotnie dłuższy: 23 km.

Punkty przełączania biegów są obliczane zawczasu, indywidualnie dla danego pojazdu i jego układu przeniesienia napędu. Ocena będzie w przyszłości uwzględniała wszystkie elementy wyposażenia dodatkowego mające wpływ na aerodynamikę, na opór toczenia lub na masę pojazdu. Wyższym wskaźnikiem emisji CO2 będzie skutkował również pobór energii elektrycznej na funkcje komfortowe. W pierwszym etapie WLTP ignorowany będzie jedynie układ klimatyzacyjny. Celem WLTP jest wypracowanie standardu obowiązującego na całym świecie.

Kraje UE idą tu w pierwszym szeregu. Łatwiejsze stanie się porównywanie zużycia paliwa i emisji zanieczyszczeń z aut różnych producentów. Jednolite standardy ułatwią też organom urzędowym kontrolowanie, czy przestrzegane są ustawowe limity emisji spalin: węglowodorów (HC), tlenku węgla (CO), tlenków azotu (NOx) i cząstek stałych.

Co to jest WLTC?

WLTC (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Cycle) to cykle jazdy w WLTP. Dla różnych typów pojazdów przewidziano w WLTP trzy odmienne cykle jazdy, adekwatne do jednostkowego obciążenia mocy. Przeważająca większość aut osobowych rejestrowanych na terenie UE, których jednostkowe obciążenie mocy przekracza 34 kW/t (46 KM/t), będzie zaliczona do klasy 3 WLTC. Cykl testowy dla pojazdów klasy 3 składa się z czterech części: Low, Medium, High i Extra High. Symulują one eksploatację pojazdu w mieście, poza terenem zabudowanym, na drodze ekspresowej i na autostradzie.

Co to jest NEDC?

NEDC (Nowy Europejski Cykl Jazdy) to cykl testowy obowiązujący w tej chwili dla samochodów osobowych. Pierwszy europejski cykl jazdy wprowadzono w roku 1970, aby dać klientom powtarzalne wyniki, umożliwiające porównywanie aut różnych producentów. W 1992 r. dodano do niego jazdę poza terenem zabudowanym. Średnia prędkość w NEDC jest niewielka: 34 km/h; nieduże są tu również przyspieszenia i prędkość maksymalna, wynosząca 120 km/h. Cykl ten już nie odzwierciedla występującego obecnie przeciętnego udziału poszczególnych rodzajów dróg.

Wchodzące w jego skład pomiary nie uwzględniają aerodynamiki, masy pojazdu, ani też ilości energii zużywanej przez elementy wyposażenia dodatkowego i funkcje komfortowe, takie jak układ klimatyzacyjny, radio czy ogrzewanie fotela. Dochodzą do tego parametry technologiczne, prowadzące do rozbieżności.

Stosunkowo duże znaczenie w NEDC ma np. technologia start-stop, gdyż NEDC przewiduje dużo postojów. Przy ustalaniu punktów przełączania biegów ze skrzynią manualną nie uwzględnia się w NEDC żadnych parametrów specyficznych dla danego pojazdu.

Może to skutkować znacznymi rozbieżnościami w stosunku do realnej eksploatacji. Nieustanny postęp techniczny sprawił, że NEDC stał się metodą przestarzałą.

Co to jest RDE?

RDE (Real Driving Emissions) to test drogowy służący do kontrolowania emisji substancji szkodliwych. Ma on opisywać poziomy emisji występujące w realnym ruchu drogowym. Dotychczas pomiary emisji spalin do homologacji typu odbywały się wyłącznie na hamowniach. Od marca 2016 emisję zanieczyszczeń należy – w zdefiniowanych warunkach – mierzyć także w realnej eksploatacji na drodze. Kontrolnemu pomiarowi za pomocą urządzenia PEMS (Portable Emissions Measurement System) podlega emisja tlenków azotu (NOx) oraz tlenku węgla (CO). W przyszłości kontrolowana będzie także emisja cząstek stałych. Cykl nie jest przy tym ustalony sztywno: jazda i pomiary odbywają się w realnym, codziennym ruchu drogowym, zgodnym z przepisami ruchu drogowego. Pojazdy są w ruchu przez 90-120 minut na drogach publicznych; po jednej trzeciej czasu przypada na teren zabudowany, teren niezabudowany i autostradę. Do jazdy miejskiej przewidziana jest średnia prędkość między 15 a 30 km/h, natomiast na autostradzie średnia prędkość powinna wynosić pomiędzy 90 a 110, a prędkość maksymalna nie więcej niż 145 km/h. Temperatura zewnętrzna musi mieścić się w przedziale od 0 do 30° C, a układ klimatyzacyjny być załączony.

Jazda testowa musi się odbywać na wysokości nieprzekraczającej 700 metrów nad poziomem morza, a różnica wysokości nie może przekraczać 100 metrów. Od września 2017 w testach drogowych RDE obowiązuje przestrzeganie granicznych emisji substancji szkodliwych wg Euro 6. W pierwszym etapie, od 1 września 2017, zasada ta obejmie typy nowo certyfikowane, a najpóźniej od 1 września 2019 – wszystkie typy pojazdów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercedes-Benz AG 

Masz pytania lub potrzebujesz więcej informacji? Nawiąż kontakt z naszym działem Obsługi Klienta. 
Skontaktuj się telefonicznie pod numerem 00 800 277 77 777 (opłaty za połączenia z sieci komórkowej mogą być inne).

lub wyślij nam wiadomość za pomocą formularza kontaktowego.

[1] Podane wartości zostały określone na podstawie zalecanych metod pomiarowych. Zużycie energii elektrycznej i zasięg zostały określone na podstawie rozporządzenia 692/2008/WE. Zużycie energii elektrycznej i zasięg są zależne od konfiguracji samochodu.