Udbyder / databeskyttelse

Udbyder

Juridiske oplysninger

Databeskyttelsesretningslinjer

Cookies

Forbrug og emission

Kontakt

Mercedes-Benz Danmark A/S
Digevej 114, Postboks 130
DK-0900 København
Tel: +46 40 679 72 38

Selskabets ansvar er dets registrerede bestyrelse.
Selskabets bestyrelsesformand er Björn Hauber.

Registreringsnummer CVR: 14815198 
Momsregistreringsnummer: 14815198

*

For smart control tjenester og for smart connected Portal:

Mercedes-Benz AG
Mercedesstraße 120
70372 Stuttgart
telefon: 00800 2 77 77 777
e-mail: cs.deu.smart@cac.smart.com

registreringsnr. i erhvervsregistret i Stuttgart County Court.: HRB 762 873, Momsnr.: DE 321 281 763, repræsenteret af ledelsen: Ola Källenius (Chairman), Jörg Burzer, Renata Jungo Brüngger, Sajjad Khan, Sabine Kohleisen, Frank Lindenberg, Markus Schäfer, Britta Seeger; Formand for repræsentantskabet: Manfred Bischoff

 

Ophavsret

Copyright 2019 Daimler AG. Alle rettigheder forbeholdes. Alle tekster, billeder, grafikker, lyd-, video- og animationsfiler, samt hvordan de er arrangeret, falder ind under ophavsretten og anden lovgivning, som beskytter den intellektuelle ejendomsret. De må hverken bruges kommercielt, kopieres med henblik på videregivelse, ændres eller anvendes på andre internetsider. Nogle internetsider fra Daimler AG indeholder også materiale, som ophavsretligt tilhører dem, der har stillet det til rådighed.

 

Produkter og priser

Efter at redaktionen er afsluttet, kan der for nogle siders vedkommende ske ændringer af produkter og ydelser. Der tages derfor forbehold for konstruktions- eller formændringer, afvigelser i farvetoner og ændringer i leverings- eller ydelsesomfanget fra producentens side, i det omfang det med rimelighed kan forlanges af kunden at acceptere disse ændringer eller afvigelser under hensyntagen til Daimler AG's interesser. Illustrationerne kan vise tilbehør, ekstraudstyr eller andet indhold, som ikke er omfattet af det standardmæssige leverings- eller ydelsesomfang. Farveafvigelser skyldes tekniske faktorer. Enkelte sider kan også omtale typer og ydelser, der ikke tilbydes i visse lande. Udsagn, der vedrører lov-, rets- og skattemæssige bestemmelser og konsekvenser, gælder kun for Forbundsrepublikken Tyskland. Med forbehold for andre regler i salgs- og leveringsbetingelserne gælder de på leveringsdagen gældende priser. For vores aftalepartnere er priserne at betragte som uforpligtende prisanbefalinger. Spørg derfor et smart center eller en af vores aftalepartnere om de nyeste priser.

 

Handelsmærker

Hvor intet andet er anført, er samtlige på Daimler AG's internetsider nævnte mærker lovmæssigt beskyttede mærker fra Daimler AG. Dette gælder især for modelnavnene samt alle virksomhedens logoer og emblemer.

 

Licensrettigheder

Daimler AG ønsker at tilbyde dig et innovativt og informativt internetprogram. Vi håber derfor, du sætter lige så stor pris på vores kreative udformning, som vi selv gør. Vi beder dig dog have forståelse for, at Daimler AG er nødt til at beskytte sin intellektuelle ejendom, inklusive patenter, mærker og ophavsrettigheder, og at disse internetsider på ingen måde kan tilbyde licensrettigheder til Daimler AG's intellektuelle ejendom.

 

Oplysninger om den fremtidige udvikling

Internetsider, investor relations-udgivelser, års- og periodeberetninger, kig ind i fremtiden, præsentationer, audio- og videotransmissioner af arrangementer (live eller båndet) og andre dokumenter på dette website indeholder bl.a. udsagn om den fremtidige udvikling, der bygger på ledelsens aktuelle vurderinger. Ord som "forventer", "antager", "tror", "vurderer", "forventer", "agter", "kan/kunne", "planlægger", "projicerer", "bør" og lignende begreber er kendetegnende for sådanne udtalelser om den fremtidige udvikling. Sådanne udtalelser er behæftet med visse risici og usikkerheder. Nogle eksempler på det kan være en konjunkturnedgang i Europa eller Nordamerika, ændringer i valutakurser, rentesatser og råstofpriser, konkurrenters lancering af produkter, større købelyst, succes med ny forretningsmodel for smart, leveringsstop af produktionsmaterialer, som skyldes materialemangel, arbejdsnedlæggelse eller insolvente leverandører samt et fald i gensalgspriserne for brugte biler. Hvis en af disse usikkerhedsfaktorer eller andre vanskeligt definérbare forhold (nogle af dem forefindes under overskriften "Risikoberetning" i Daimlers seneste årsberetning samt under overskriften "Risk Factors" beskrevet i den seneste årsberetning fra Daimler i Formular 20-F, der er indgivet til den amerikanske tilsynsmyndighed for værdipapirer) bliver aktuelle, eller hvis de udsagn, der ligger til grund for antagelserne, viser sig at være urigtige, kan de faktiske resultater afvige væsentligt fra dem, der nævnes eller implicit bliver givet udtryk for i disse udsagn. Vi har hverken til hensigt og forpligter os ej heller til løbende at opdatere fremadskuende udsagn, da disse udelukkende er baseret på omstændigheder, der var gældende på dagen for deres offentliggørelse.

 

Ansvar

Oplysningerne og angivelserne på disse sider udgør ikke nogen form for tilsagn eller garanti, hverken udtrykkeligt eller stiltiende. De udgør især ikke nogen form for stiltiende tilsagn eller garant med hensyn til beskaffenhed, salgbarhed, egnethed til bestemte formål eller overholdelse af love og patenter. På vores internetsider finder du også links til andre sider på internettet. Vi vil gerne gøre dig opmærksom på, at vi ikke har nogen indflydelse på udformningen af og indholdet på de sider, vi linker til. Vi kan derfor heller ikke stå inde for aktualiteten, korrektheden, fuldstændigheden eller kvaliteten af de oplysninger, der stilles til rådighed på de pågældende sider. På baggrund heraf distancerer vi os hermed fra alt indhold på disse internetsider. Denne erklæring gælder for alle på vores internetsider eksisterende links til eksterne sider og disses indhold.

 

Oplysninger om online-tvistbilæggelse

EU-kommissionen har oprettet en internetplatform til online-bilæggelse af tvister (den såkaldte „OS-platform“). OS-platformen tjener som startpunkt for udenretslig bilæggelse af tvister vedrørende aftalemæssige forpligtelser, der kan opstå som følge af online-købsaftaler. Du finder OS-platformen via følgende link:

http://ec.europa.eu/consumers/odr

Oplysning i henhold til § 36 i den tyske lov om forbrugertvistbilæggelse (VSBG)

Daimler AG deltager ikke i en tvistbilæggelsesproces ved en forbrugerforligsinstans som defineret i VSBG og er ej heller forpligtet hertil.

 

 

 

Ansvarlig i henhold til generel forordning om databeskyttelse:

Mercedes-Benz Danmark A/S
Postbox 130
DK-0900 København C
Denmark

E-mail: mbpc-marketing-se@daimler.com

 

Databeskyttelsesansvarlig:

Daimler AG
Koncernansvarlig for databeskyttelse
HPC E600
70546 Stuttgart
Tyskland

E-mail: data.protection@daimler.com

 

Ansvarlig i henhold til persondataforordningen (GDPR) for smart control tjenester og for smart connected Portal:  

For de dele af websiderne, der vedrører bilrelevante tjenester fra smart control samt disses grundfunktioner (f.eks. login, profil, indstillinger, biler & brugerbetingelser), er følgende selskab datasikkerhedsansvarligt.

Mercedes-Benz AG
Mercedesstrasse 120
70372 Stuttgart
Tyskland

Telefon: +49 711 17 - 0
E-mail: dialog.mb@daimler.com

 

 1. Databeskyttelse

Vi glæder os over dit besøg på vores hjemmesider og din interesse i vores tilbud. Beskyttelse af dine personrelaterede data er et vigtigt anliggende for os. I disse databeskyttelsesretningslinjer forklarer vi, hvordan vi indhenter dine personrelaterede data, hvad vi gør med dem, til hvilke formål og på hvilke retsgrundlag dette foretages, og hvilke rettigheder og krav der er forbundet med dette for dig. Derudover henviser vi til Daimlers databeskyttelsesretningslinje:

Daimler databeskyttelsesretningslinje

Vores databeskyttelsesretningslinjer for anvendelsen af vores hjemmesider og databeskyttelsesretningslinje fra Daimler AG gælder ikke for dine aktiviteter på hjemmesider fra sociale netværk eller andre udbydere, som du kan få adgang til via links på vores hjemmesider. Du kan finde oplysninger på disse udbyderes hjemmesider om deres databeskyttelsesbestemmelser.

 

 1. Indhentning og behandling af dine personrelaterede data

a. Når du besøger vores hjemmesider, gemmer vi bestemte angivelser vedr. den browser og det styresystem, du bruger, dato og klokkeslæt for besøget, adgangsstatus (fx om du kunne fremkalde en hjemmeside eller modtog en fejlmeddelelse), brugen af hjemmesidens funktioner, de søgeord, som du eventuelt har indtastet, den hyppighed, hvormed du fremkalder de enkelte hjemmesider, betegnelsen af de hentede filer, den overførte datamængde, den hjemmeside, fra hvilken du er kommet hen på vores hjemmesider, og den hjemmeside, som du besøger fra vores hjemmesider ved, at du klikker på links på vores hjemmesider eller indtaster et domæne direkte i indtastningsfeltet i det samme faneblad (eller det samme vindue) i din browser, som du har åbnet vores hjemmesider i. Derudover gemmer vi af sikkerhedsmæssige årsager, særligt til forhindring og registrering af angreb på vores hjemmesider eller forsøg på bedrageri, din IP-adresse og navnet på din internetudbyder i syv dage.

b. Andre personrelaterede data gemmer vi kun, hvis du meddeler os disse data fx inden for rammerne af en registrering, en kontaktformular, en rundspørge, en prisudskrift eller til gennemførelse af en kontrakt, og også i disse tilfælde kun i det omfang det er tilladt som følge af et af dig afgivet samtykke eller efter gældende retsforskrifter (du kan finde flere informationer om dette nederst i afsnittet „Retsgrundlag for behandlingen“).

c. Du er hverken forpligtet lovmæssigt eller kontraktmæssigt til at afgive dine personrelaterede data. Det er dog muligt, at visse funktioner på vores hjemmesider er afhængige af afgivelsen af personrelaterede data. Hvis du ikke afgiver personrelaterede data i disse tilfælde, kan det føre til, at funktioner ikke eller kun i begrænset omfang står til rådighed.

 

 1. Anvendelsesformål

a. De personrelaterede data, der bliver indhentet ved et besøg på vores hjemmesider, anvender vi til at gøre disse så komfortable for dig som muligt samt til at beskytte vores IT- systemer mod angreb og andre retsstridige handlinger.

b. Hvis du informerer os om yderligere personrelaterede data fx inden for rammerne af en registrering, en kontaktformular, en rundspørge, en prisudskrivning eller til gennemførelsen af en kontrakt, anvender vi disse data til de nævnte formål, til kundeadministration og – hvis det er nødvendigt – til afvikling og afregning af eventuelle forretningsforløb i det til dette nødvendige omfang.

 

 1. Overførsel af persondata til tredjemand; social plug-ins. Brug af tjenesteudbydere

a. Vores hjemmesider kan også indeholde tilbud fra tredjemand. Hvis du klikker på et sådant tilbud, overfører vi i det nødvendige omfang data til den pågældende tilbudsgiver (f.eks. indikation om, at du har fundet dette tilbud hos os, og om nødvendigt yderligere oplysninger, som du allerede har angivet på vores websider).  

b. Hvis vi indsætter såkaldte „social plug-ins“ til sociale netværk så som Facebook og Twitter på vores hjemmesider, integrerer vi disse på følgende måde:  

Når du besøger vores hjemmesider, er social plug-ins deaktiveret, hvilket vil sige, at der ikke sker nogen overførsel af data til udbyderen af disse netværk. Hvis du ønsker at bruge et af netværkene, skal du klikke på det pågældende social plug-in for at etablere en direkte forbindelse til serveren til det pågældende netværk.

Hvis du har en brugerkonto hos netværket, og hvis du er logget på der, når du aktiverer det sociale plug-in, kan netværket tilknytte dit besøg på vores hjemmesider med din brugerkonto. Hvis du gerne vil undgå dette, skal du logge af netværket, inden aktiveringen af det sociale plug-in. Et socialt netværk kan ikke tilknytte besøg på andre Daimler hjemmesider, hvis du ikke har aktiveret et eksisterende socialt plug-in der.

Hvis du aktiverer et socialt plug-in, overfører netværket det indhold, der derved bliver tilgængeligt, direkte til din browser, som integrerer det på vores hjemmesider. I denne situation kan der også ske dataoverførsler, der initieres og styres af det pågældende sociale netværk. For din forbindelse til et socialt netværk, dataoverførslerne mellem netværket og dit system og for dine interaktioner på denne platform gælder udelukkende databeskyttelsesbestemmelserne for det pågældende netværk.  

Det sociale plug-in forbliver aktivt, indtil du deaktiverer det eller sletter dine cookies.

Cookie-oplysninger

c. Hvis du klikker på et link til et tilbud eller aktiverer et socialt plug-in, kan det være, at personrelaterede data ender i lande uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, der set fra den Europæiske Unions („EU“) synspunkt ikke kan sikre et „passende beskyttelsesniveau“ for behandlingen af personrelaterede data svarende til EU-standarderne. Tænk venligst på dette forhold, inden du klikker på et link eller aktiverer et socialt plug-in og dermed udløser en overførsel af dine data.

d. Vi bruger også kvalificerede serviceudbydere (it-udbydere, marketingagenturer) til at drive, optimere og sikre vores hjemmesider. Vi videregiver kun personoplysninger til sidstnævnte, for så vidt som det er nødvendigt for bestemmelsen og brugen af hjemmesiden og dens funktionaliteter, for udøvelse af berettigede interesser, eller i det omfang du har givet sit samtykke til det (se afsnit 8). Data kan sendes til modtagere uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde; se venligst punkt 12 nedenfor.

 

 1. Evaluering af brugsdata ("tracking") og brugsbaseret information ("(re)targeting")

5.1 Generelt

Vi ønsker at tilpasse indholdet på vores hjemmesider så nøjagtigt som muligt til dine interesser og på den måde forbedre vores tilbud til dig. Med henblik på at identificere brugernes præferencer og især populære områder af websiderne benytter vi følgende såkaldte tracking-teknologier: Adobe Analytics.  

Med henblik på at skræddersy vores onlinemarkedsføring (f.eks. bannerannoncering) til dine brugsbaserede interesser gør vi brug af følgende såkaldte (re)tracking-teknologier: Adobe Target, Flashtalking von Simplicity Marketing Limited, Google Search Ad, Google Display & Video 360. Disse læses og bruges, når brugerne besøger andre websteder, der arbejder sammen med udbyderne af (re-)tracking-teknologier, med henblik på at kunne informere dig i overensstemmelse med dine interesser.  

Ved hjælp af ovenstående teknologier registreres din interesse for vores produkter og tjenester via cookies på vores hjemmesider og (ved re-target) på tredjepartswebsteder. I dette tilfælde gøres der brug af tilfældige identifikatorer (såkaldte Cookie-id'er), der ikke forbindes med dit navn, adresse eller lignende information, selvom vi er opmærksomme på disse oplysninger (f.eks. fra en eksisterende kontrakt), medmindre du har givet samtykke.  

Yderligere oplysninger fra de respektive leverandører vedr. ovennævnte teknologier og tilhørende behandling af personoplysninger kan fås via følgende Link:  

Adobe: https://www.adobe.com/dk/privacy.html

Google: https://policies.google.com/technologies/partner-sites  

Simplicity Marketing Limited: https://www.flashtalking.com/privacypolicy/

Af juridiske årsager er brugen af teknologi til tracking og (re)tracking undertiden kun tilladt med dit udtrykkelige samtykke (såkaldt Opt-In, se punkt 5.2). I andre tilfælde kan du modsætte sig brugen af sådanne teknologier på forespørgsel (såkaldt Opt-Out, se punkt 5.3.)

5.2 Brug af markedsføringsprodukter fra Google – opt-in

markedsføringsprodukter fra Google (f.eks. Search Ad, Display & Video 360) aktiveres kun, når du giver udtrykkeligt samtykke hertil ved at klikke på knappen "Accepter" i den så kaldet Cookie Information Layer ("opt-in"). Vi gemmer dit samtykke på din enhed i en cookie, så du ikke bliver bedt om dit samtykke igen, hver gang du besøger vores hjemmeside. Af juridiske årsager gemmes IP-adressen og klokkeslættet af dit besøg på vores servere. Vi sletter disse oplysninger eller begrænser deres behandling, hvis du tilbagekalder dit samtykke eller senest 6 måneder efter, du sidst besøgte vores hjemmeside.  

Hvis du fortryder, kan du tilbagekalde dit samtykke ved at klikke på følgende link:  

Træk samtykke til markedsføringsprodukter fra Google tilbage

Hvis du vil slette cookies til markedsføringsprodukter fra Google, som er indstillet med dit samtykke, når du besøger vores websteder, kan du besøge Googles hjemmesider. På tidspunktet for oprettelsen af denne fortrolighedserklæring kan du bruge følgende link:  

https://adssettings.google.de/anonymous 

5.3 Brug af teknologier fra andre udbydere – opt-out  

Hvis du ikke vil have, at oplysninger om dit besøg på vores hjemmesider indsamles og analyseres ved hjælp af de nævnte tracking- og (re)tracking-teknologier, kan du til enhver tid gøre indsigelse mod dette i forhold til fremtidig brug ("opt-out").

Til teknisk gennemførelse af denne modsigelse indstilles en opt-out-cookie i din browser. Denne cookie anvendes kun i relation til din indsigelse. Bemærk venligst, at en opt-out cookie af tekniske årsager kun virker i den browser, hvor den er blevet placeret. Hvis du sletter en cookie eller anvender en anden browser eller en anden slutenhed, skal opt-out gentages.

Nedenfor finder du den respektive opt-out-mulighed for de enkelte teknologier:

Adobe Analytics & Target: https://www.adobe.com/dk/privacy/opt-out.html

Flashtalking: https://www.flashtalking.com/optout/

Du kan administrere og deaktivere brug af cookies og renterelaterede oplysninger ved at engagere tredjeparter på følgende websted:

http://www.youronlinechoices.com/den/dine-valg

5.4 Datatransmission til såkaldte tredjelande

Når der anvendes sporings- og (re) målretningsteknologier, kan data sendes til modtagere uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde; se venligst punkt 12 nedenfor.

 

 1. Sikkerhed

Vi anvender tekniske og organisatoriske sikkerhedstiltag for at beskytte de data fra dig, som vi administrerer, mod manipulation, tab, ødelæggelse og mod uberettigede personers adgang. Vi forbedrer fortløbende vores sikkerhedstiltag i henhold til den teknologiske udvikling.

 

 1. Retsgrundlag for behandlingen

a. I det omfang du har givet os dit samtykke til behandlingen af dine personrelaterede data, udgør dette retsgrundlaget for behandlingen (art. 6 afsnit 1 underafsnit a i DSGVO).

b. Til en behandling af personrelaterede data med henblik på formidling eller opfyldelse af en kontrakt med dig udgør art. 6, afsnit 1, underafsnit b i DSGVO retsgrundlaget.

c. Hvis behandlingen af dine personrelaterede data er nødvendig for, at vi kan opfylde vores retslige forpligtelser (fx til opbevaring af data), er vi berettiget til dette i henhold til art. 6, afsnit 1, underafsnit c i DSGVO.

d. Derudover behandler vi persondata med henblik på varetagelsen af vores berettigede interesser samt tredjemands berettigede interesser i henhold til art. 6, afsnit 1 underafsnit f i Den Europæiske persondataforordning (GDPR) . Bevarelsen af funktionaliteten i vores it-systemer, den (direkte) markedsføring af vores egne og tredjeparters produkter og tjenesteydelser samt den juridisk påkrævede dokumentation af forretningsforbindelser er sådanne legitime interesser. Vi tager inden for rammerne af den påkrævede interesseafvejning især hensyn til typen af persondata, behandlingens formål, de specifikke forhold for behandlingen og din interesse i at holde dine personrelaterede data fortrolige.

 

 1. Sletning af dine persondata

Din IP-adresse og navnet på din internetudbyder, som vi gemmer af sikkerhedsmæssige årsager, sletter vi efter syv døgn. Derudover sletter vi dine persondata, så snart det formål, med hvilket vi har indhentet og behandlet dataene, bortfalder. Hertil kommer, at lagring kun finder sted i det omfang, det kræves iht. love, bestemmelser eller andre lovbestemmelser, som vi er underlagt i EU, eller iht. tredjelandes lovgivning, hvor der er et tilstrækkeligt niveau af databeskyttelse. For så vidt som en sletning i individuelle tilfælde ikke er mulig, markeres de pågældende personoplysninger med det formål at begrænse deres fremtidige behandling.

 

 1. Datasubjektets rettigheder

a. Som datasubjekt har du ret til oplysninger (art. 15 Den Europæiske persondataforordning (GDPR)), berigtigelse (par. 16 Den Europæiske persondataforordning (GDPR)), datasletning (par. 17 Den Europæiske persondataforordning (GDPR)), indskrænkelse af behandling (par. 18 Den Europæiske persondataforordning (GDPR)) såvel som dataportabilitet (par. 20 Den Europæiske persondataforordning (GDPR)).  

b. Hvis du har givet samtykke til, at vi må behandle dine persondata, er du berettiget til at tilbagekalde samtykket til hver en tid. Retmæssigheden af behandlingen af dine persondata indtil en tilbagekaldelse berøres ikke af tilbagekaldelsen. Ligeledes forbliver en yderligere behandling af disse data uberørt på grund af et andet retsgrundlag, fx til opfyldelse af retslige forpligtelser (se afsnittet „Retsgrundlag for behandlingen“).

c. Ret til at protestere

Du har til enhver tid på baggrund af din særlige situation at modsætte dig behandling af personoplysninger vedrørende dig på grundlag af par. 6, stk. 1 e) Den Europæiske persondataforordning (databehandling i almenhedens interesse) eller par. 6, stk. 1 f) Den Europæiske persondataforordning (atabehandling baseret på en interessebalance). Hvis du gør indsigelse, behandler vi kun fortsat dine persondata, hvis vi kan dokumentere tvingende, berettigede årsager til dette, der vejer tungere end dine interesser, rettigheder og friheder, eller hvis behandlingen har til formål at gøre retskrav gældende, at udøve eller forsvare retskrav.

d. Vi beder dig sende dine krav eller forklaringer til nedenstående adresse alt efter mulighed: cs.deu.smart@cac.smart.com.

e. Hvis du mener, at behandlingen af dine personrelaterede data strider imod lovmæssige forskrifter, er du berettiget til at klage hos en ansvarlig datatilsynsmyndighed (art. 77 Den Europæiske persondataforordning (GDPR)).

a. Det danske datatilsyn kan kontaktes på følgende adresser:

i. Telefon +45 3319 3200

ii. E-mail: dt@datatilsynet.dk

b. Mere information kan findes her: https://www.datatilsynet.dk/generelt-om-databeskyttelse/klage-til-datatilsynet/

 

 1. Nyhedsbrev

Hvis du abonnerer på et nyhedsbrev, der tilbydes på vores hjemmeside, anvendes de data, der blev oplyst ved tilmeldingen til nyhedsbrevet, kun til afsendelsen af nyhedsbrevet, hvis du ikke har givet samtykke til en videregående anvendelse. Du kan til hver en tid afslutte abonnementet via den mulighed for afmelding, der foreligger i nyhedsbrevet.

 

 1. Daimler AGs centrale adgangsservice

Med Daimler AGs centrale adgangsservice kan du tilmelde dig alle de hjemmesider og applikationer fra Daimler Gruppen og dens mærker, der er tilknyttet denne service. De gældende anvendelsesbetingelser indeholder særlige databeskyttelsesbestemmelser. Du kan få adgang til disse anvendelsesvilkår på de respektive registreringssider tilhørende de forbundne websteder og programmer.

 

 1. Dataoverførsel til modtagere uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde

a. Når du bruger tjenesteudbydere (se punkt 4. d.), Tracking og (re) targeting (se punkt 5), kan personlige data sendes til modtagere i lande uden for EU ("EU"), Island, Liechtenstein og Norge ( = Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde) og forarbejdet der, især USA, Indien.  

b. I de følgende lande er der fra EU's synspunkt et tilstrækkeligt niveau for beskyttelse af personoplysninger (såkaldt "tilstrækkelighed") i overensstemmelse med EU-standarderne: Andorra, Argentina, Canada (begrænset), Færøerne, Guernsey, Israel, Isle of Man Man, Japan, Jersey, New Zealand, Schweiz, Uruguay. Vi er enige med modtagere i andre lande om brugen af EU-standardkontraktsklausuler, bindende selskabsregler eller EU-USA. eller schweizer-us. Privacy Shield for at skabe et "passende niveau af beskyttelse" i henhold til lovkrav. Vi vil med glæde give dig oplysninger om dette emne i afsnit 9.d. kaldet kontaktoplysninger.

 

 1. Cookies

Du kan finde informationer om de af os anvendte cookies og deres funktioner under vores cookie-oplysninger.

Cookie-oplysninger

 

Udgave: August 2019

Oplysninger om brug af cookies og tolkning af brugsdata samt anvendelse af analyseværktøjer

Vi, Mercedes-Benz Danmark A/S, Digevej 114, Postboks 130, 0900 København, Danmark eller Mercedes-Benz AG, Mercedesstrasse 120, 70372 Stuttgart, Tyskland, gør brug af cookies og lignende softwareværktøjer som f.eks. Web/DOM Storage eller lokale delte objekter (såkaldte "flash cookies") (i det samlede "cookies"). Yderligere oplysninger om funktioner, brug og formål med cookies findes nedenfor. Supplerende oplysninger om håndtering af personoplysninger, herunder i cookies, findes i vores privatlivspolitik (især i afsnit 3, 4 og 5).  

Databeskyttelsesretningslinjer

 

 1. Funktioner for og anvendelse af cookies

a. Cookies er små filer, som gemmes på din harddisk, Notebook eller mobiltelefon fra en hjemmeside, som du besøger. Herfra kan vi f.eks. registrere, om der allerede er forbindelse mellem din enhed og vores websteder, tage dit foretrukne sprog eller andre indstillinger i betragtning, tilbyde dig specifikke funktioner (f.eks. onlinebutikker, bilkonfigurator) eller genkende dine interesser på brugsbaseret basis. Cookies kan også indeholde personlige data.

b. Når du benytter vores hjemmesider, accepterer du brug af cookies bortset fra cookies til markedsføringsprodukter fra Google. Cookies til markedsføringsprodukter fra Google (f.eks. Google Search Ads, Google Display & Video 360) aktiveres kun, når du udtrykkeligt erklærer dig indforstået hermed. 
Du kan også besøge vores hjemmesider uden at give samtykke til deres brug af cookies. Dvs. Du kan afvise anvendelsen og til hver en tid også slette cookies ved at udføre de pågældende indstillinger på din enhed. Dette gøres på følgende måde:
i. De fleste browsere er forudindstillet til at acceptere cookies automatisk. Du kan dog normalt ændre denne indstilling. Du kan til hver en tid slette eksisterende cookies. Du kan finde ud af, hvordan dette fungerer ved at se oplysningerne i producentens manual tilhørende den browser eller enhed, du benytter.
ii. Indholdet i Web/DOM Storage kan til enhver tid slettes. Du kan finde ud af, hvordan dette fungerer ved at se oplysningerne i producentens manual tilhørende den browser eller enhed, du benytter.
iii. Du kan få oplysninger om deaktivering og sletning af lokale delte objekter via følgende link: 
Information om lokale delte objekter
iv. Anvendelsen af cookies hænger også sammen med deres afvisning eller sletning på den anvendte enhed og også på den pågældende, anvendte browser. Du skal altså afvise og/eller slette cookies separat for hver enkelt af dine enheder og ved anvendelsen af flere browsere også for hver enkelt browser.

c. Hvis du beslutter dig for ikke at bruge cookies eller sletter dem, vil du muligvis ikke have adgang til alle funktioner på vores websider, eller enkelte funktioner kan være begrænsede.

d. Vi inddeler cookies i følgende kategorier:
i. Ubetinget nødvendige cookies (type 1)
Disse cookies er ubetinget nødvendige for hjemmesidernes funktioner. Uden disse cookies ville vi ikke kunne tilbyde dig tjenester som fx bilkonfiguratoren.
ii. Funktions-cookies (type 2)
Disse cookies letter betjeningen og forbedrer hjemmesidernes funktioner. Vi gemmer fx dine sprogindstillinger i funktions-cookies.
iii. Service-cookies (type 3)
Disse cookies indsamler informationer om, hvordan du bruger vores hjemmesider. Dette vil gøre det muligt for os at identificere, hvilke dele af vores hjemmeside der er mest populære, og forbedre vores tilbud til dig (såkaldt tracking). Der findes yderligere oplysninger i afsnit 5 i vores privatlivspolitik.
iv. Cookies fra tredjemand (type 4)
Disse cookies angiver tredjeparter, f.eks. sociale netværk som Facebook, Twitter og Google+, hvis indhold du kan integrere via de "sociale plugins", der tilbydes på vores websteder, og udbyderne af (re)tracking-teknologier, der hjælper os med at målrette vores onlinemarkedsføring mere effektivt iht. behov og interesser. Der findes yderligere oplysninger i afsnit 4-5 i vores privatlivspolitik.

Databeskyttelsesretningslinjer

 

Vi bruger følgende cookies på vores websted:

NavnBeskrivelseType
amcv_*Disse cookies gemmer oplysninger om, hvordan besøgende bruger vores hjemmeside og hjælper os med at fortsætte med at forbedre vores hjemmeside i overensstemmelse med dine interesser.3
sgvocsrefGemmer kampagneparameteren csref for at undgå dobbelt tælling under besøget på webstedet.3
sgvopidGemmer kampagneparameteren pid for at undgå dobbelt tælling under besøget på webstedet.3
sgvov*Gemmer kampagneparameteren pid for at undgå dobbelt tælling under besøget på webstedet.3
sgvoc*Gemmer forskellige parametre/værdier, der benyttes ved rekonstruktionen for at undgå dobbelt tælling under besøget på webstedet.3
sgapvv*Gemmer forskellige parametre/værdier, der benyttes ved rekonstruktionen til bibeholdelse af denne værdi under besøget på webstedet.3
sgapvc*Gemmer forskellige parametre/værdier, der benyttes ved rekonstruktionen til bibeholdelse af denne værdi under besøget på webstedet.3
sgapvcsrefGemmer csref-parameteren til bibeholdelse af denne værdi under besøget på webstedet.3
s_gpv*Gemmer forskellige parametre/værdier, der benyttes ved rekonstruktionen til bibeholdelse af denne værdi under besøget på webstedet.3
s_visitGemmer en værdi, for at vise hvornår brugerens besøg startede.3
s_getNewRepeatGemmer en værdi for at vise, om brugeren har besøgt siden tidligere eller ej.3
s_ccDenne cookie sættes og læses af JavaScript-koden for at fastsætte, om der er godkendt cookies.3
s_sqDenne cookie sættes og læses af JavaScript-koden, når funktionerne ClickMap og Activity Map er aktive. Den indeholder information om det foregående link, som brugeren klikkede på.3
s_viEnkelt bruger ID-tid/tidsstempel3
s_fidFallback til entydig bruger-ID-tid/tidsstempel.3
omniture_optoutDisse cookies gemmer oplysninger om, hvorvidt det er tilladt at analysere den besøgendes brugsadfærd. Test4
mboxDenne cookie fra Adobe Target registrerer data om onlinebrugeradfærd for at kunne tilbyde dig websideindhold på vores hjemmeside, der er så passende som muligt.2
flashtalkingad1Disse cookie-filer gemmer oplysninger om, hvilke produkter og tjenester du har vist interesse for, så vi kan give dig de mest relevante oplysninger på vores retargetings partneres hjemmesider.3

 

Udgave: August 2019

 

 

 

 

WLTP

Den nye metode til test af forbrug og udstødningsgas WLTP (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure) sikrer større gennemskuelighed og vil successivt erstatte NEDC (New European Driving Cycle). WLTP bliver bindende for alle EU-lande - yderligere lande vil på et senere tidspunkt undersøge, om metoden skal indføres. 

 

Forklaring vedrørende WLTP og NEDC

Fra d. 1. september 2017 blev der med WLTP introduceret en ny metode til test af forbrug og udstødningsgas, som skal levere testresultater, der ligger nærmere de faktiske forhold under kørslen, end den hidtidige NEDC-metode gør. Alle nyudviklede biler eller biler udstyret med nye aggregater er siden september 2017 blevet certificeret i henhold til WLTP. Fra september 2018 gælder WLTP-reglerne så for alle andre nyindregistrerede biler. I overensstemmelse hermed er smarts personbilsportefølje frem til august 2018 blevet omlagt til WLTP-certificering. I overgangsfasen er der parallelt blevet tilbudt biler med WLTP- og NEDC-certificering. Endvidere vil der være en af WLTP-randbetingelserne afledt NEDC-forbrugsværdi, som bliver højere. Denne vil være at finde i salgspapirerne frem mod 2020.

Sammenligning mellem WLTP og NEDC

 WLTPNEDC
Starttemperaturkoldkold
Cyklusvarighed1.800 s 1.180 s 
Stilstandstid242 s 267 s 
Stopandel13,4% 22,6% 
Distance23.262 m 10.931 m 
Maksimumhastighed 131,3 km/t. 120 km/t. 
Gennemsnitshastighed 46,5 km/t. 33,35 km/t. 
Ekstraudstyr til hver individuel model tages der højde for med hensyn til vægt, aerodynamik, rullemodstand, ledningsnetbehov; uden klimaanlæg 

tages der ikke højde for undtagen dæk;  

uden klimaanlæg 

Temperatur23°C 

25 +/- 5°C

 

Hvad betyder det for mig som kunde?

Indførelsen af WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure) sikrer større gennemskuelighed, hvad angår brændstofforbruget. Kunder kan drage fordel af WLTP, fordi metoden giver et mere realistisk sammenligningsgrundlag for forskellige bilmodellers forbrugs- og emissionsværdier. Dog kommer også CO2- og forbrugsværdierne til at ændre sig på grund af de nye randbetingelser: En teknisk identisk bil vil af procestekniske årsager have en numerisk højere CO2- og forbrugsværdi ifølge WLTP end ifølge NEDC (New European Driving Cycle). Dette skyldes f.eks. hensyntagen til ekstraudstyr og strengere randbetingelser i den nye cyklus.

WLTP giver præcise værdier.

Da WLTP tager højde for bilernes individuelle udstyr, er værdierne mere præcise end i NEDC, idet de er mere specifikke for den pågældende bil. Dette ændrer intet ved det hidtidige hverdagsforbrug.
Fra september 2017 indføres der en ny metode til test af forbrug og udstødningsgas i bilindustrien, så alle nycertificerede biltyper kontrolleres i henhold til WLTP. Parallelt hermed beregner man stadigvæk NEDC-forbrugsværdien, der bruges som den eneste gældende forbrugsværdi i reklamematerialet.
Frem mod september 2018 vil smart successivt certificere porteføljen i henhold til WLTP. Fra dette tidspunkt vil de nye WLTP-værdier formodentlig blive angivet i alle salgspapirer og øvrige publikationer. Modeller, der udløber, vil blive dokumenteret med NEDC-forbrug.

Indførelse af WLTP-cyklussen.

Formålet med WLTP er at harmonisere testmetoderne på verdensplan. Metoden skal sikre testresultater, der ligger nærmere de faktiske forhold under kørslen, end den hidtidige NEDC-metode gør. Brugte biler berøres ikke af denne omstilling, idet de vil beholde deres certificerede NEDC-værdier. Mindst til udgangen af 2020 vil der for alle biler blive beregnet både WLTP- og NEDC-værdier. Disse vil være at finde parallelt i bilens papirer fra den pågældende bilcertificering. Fra 2021 vil de beregnede WLTP-måleværdier være de eneste forbrugs- og emissionsmåleværdier for alle personbiler, såfremt det pågældende EU-land har tilpasset sit skattesystem. De egentlige testfaser vil blive forkortet med WLTP og er inddelt i tre klasser. Næsten alle personbiler bliver testet i WLTC-klasse 3 (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Cycle), der gælder for alle personbiler med et masse-ydelsesforhold på mere end 34 kW/t (46 hk/t egenvægt).

WLTP: Større gennemskuelighed.

Med WLTP får smart-kunder bilspecifikke forbrugsværdier, som er både mere realistiske og mere gennemskuelige. Sammenligneligheden på producent- og modelniveau bevares, men det beregnede forbrug kommer tættere på hverdagsforbruget og tager højde for mere differentierede faktorer end NEDC. smart er fortaler for både en ny, mere realistisk laboratorietest og målinger ude på vejene. Det skaber større klarhed, gennemskuelighed og sikkerhed for smarts kunder. Med indførelsen af WLTP og RDE (Real Driving Emissions) bliver der taget et vigtigt skridt i den retning.

Hvad betyder det for kunderne?

Kunderne vil fremover via valget af ekstraudstyr kunne beregne CO2-værdien for deres bilmodel mere præcist end hidtil. For at skabe klarhed og størst mulig gennemskuelighed vil smart aktivt følge faserne i introduktionen af WLTP og informere forhandlere og kunder målrettet. I den forbindelse vil bilerne også blive præsenteret på en ny måde ud fra deres udstyr: Fra modellen med det laveste energibehov til udgaven med det største energibehov. Numerisk set spreder denne inddeling sig fra „WLTP Low“ (minimalt ekstraudstyr) til „WLTP High“ (maksimalt ekstraudstyr).

Sådan anmoder du om at få dine RDE-resultater.

Kend din bils emissionsegenskaber under faktiske forhold.

Begrebet Real Driving Emissions (RDE) beskriver de faktiske udstødnings-/emissionsegenskaber for personbiler, lastbiler og busser i den daglige drift. Hidtil fandt udstødningsmålinger med henblik på typegodkendelse kun sted på prøvestande. Fra det tidspunkt, hvor lovgivningen RDE (EU) 427/2016 trådte i kraft i marts 2016, skal emissioner også måles under faktiske kørselsforhold inden for en defineret ramme. Sammen med de fra september 2017 gældende RDE-grænseværdier under faktiske kørselsforhold er dette et vigtigt skridt i retning mod en renere bilfremtid med mindre forurening.

Du kan anmode om at få RDE-resultaterne for vores smart-biler, udført både af os selv som producenter og af uafhængige statskontrollerede tekniske instanser, ved at angive PEMS-test-familien for din smart-bil her (https://www.acea.be/publications/article/access-to-euro-6-rde-monitoring-data).

WLTP-måleresultater for smart-modellerne.

TypeserieCO2-emission min. (ved blandet kørsel)CO2-emission maks. (ved blandet kørsel)Aktionsradius min.Rækkevidde maks.Strømforbrug min.Strømforbrug maks.
smart EQ fortwo0 g/km [1]0 g/km [1]111 km [1]133km [1]16,1 kWh/100 km [1]25,0 kWh/100 km [1]
smart EQ fortwo cabrio0 g/km [1]0 g/km [1]111 km [1]130 km [1]16,5 kWh/100 km [1]25,2 kWh/100 km [1]
smart EQ forfour0 g/km [1]0 g/km [1]107 km [1]130 km [1]16,5 kWh/100 km [1]25,9 kWh/100 km [1]

 

Hyppigt stillede spørgsmål.

 

Hvad er WLTP?

Forkortelsen WLTP står for Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicle Test Procedure og er en kontrolmetode til beregning af en bils forbrugs- og udstødningsværdier på en rulleprøvestand. Fra d. 1. september 2017 indføres WLTP successivt og erstatter den hidtidige kontrolmetode NEDC.

På grund af sit dynamiske fokus ligger WLTP væsentligt tættere på de faktiske kørselsforhold, end det var tilfældet tidligere. WLTP er kendetegnet ved markant højere accelerationer samt en væsentligt mere dynamisk køreprofil. Maksimumhastigheden hæves til 131 km/t., og gennemsnitshastigheden stiger til 47 km/t..

Køretiden forlænges med 10 minutter, og andelen af motorvejskørsler på prøvestanden bliver større samtidig med, at stilstandstiderne bliver kortere. Kørselsstrækningen fordobles til 23 kilometer.

Skiftepunkterne beregnes såvel bil- og drivlinespecifikt på forhånd. Alle former for ekstraudstyr, som har indflydelse på bilens aerodynamik, rullemodstanden eller bilens vægt, vil indgå i vurderingen fremover. Strømforbruget for komfortfunktioner fører ligeledes til en stigning i CO2-værdien. Undtaget herfra er kun klimaanlægget på WLTP's første trin. Med WLTP er det meningen, at der skal indføres en globalt bindende standard.

EU-landene viser i den forbindelse vejen. Det bliver lettere at foretage en indbyrdes sammenligning mellem brændstofforbruget og udledningen af skadelige stoffer for biler fra forskellige producenter. Desuden bidrager standarderne til, at myndighederne kan kontrollere, om de lovmæssige udstødningsgrænseværdier bliver overholdt – fra kulbrinte (HC) over kulilte (CO) og kvælstofilte (NOx) til partikler.

Hvad er WLTC?

Kørselscyklusserne i forbindelse med WLTP hedder WLTC – Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Cycle. Der er udviklet tre forskellige kørselscyklusser til forskellige biltyper inden for WLTP, som tager højde for bilens masse-ydelsesforhold. Langt de fleste personbiler, som er indregistreret i EU, har et masse-ydelsesforhold på mere end 34 kW/t (46 hk/t) og falder ind under WLTC-klasse 3. Testcyklussen for biler i klasse 3 består af fire dele – Low, Medium, High og Extra High. Disse simulerer kørsel i og uden for byer samt på motortrafikveje og motorveje.

Hvad er NEDC?

NEDC (New European Driving Cycle) er den aktuelt gældende kontrolcyklus for personbiler. Med en målsætning om at stille sammenlignelige og reproducérbare værdier til rådighed for kunderne på tværs af producenter trådte den første europæiske kørselscyklus i kraft i 1970. I 1992 blev den udvidet til ikke kun at gælde bykørsel. Gennemsnitshastigheden for NEDC er lav med 34 km/t., og det samme gælder de fastsatte accelerationsværdier og den maksimale hastighed på 120 km/t. Cyklussammensætningen svarer ikke længere til den aktuelle gennemsnitlige fordeling af forskellige strækningsandele.

Hverken aerodynamik, vægt eller eventuelt ekstraudstyrs energiforbrug og komfortfunktioner såsom klimaanlæg, radio eller sædevarme bliver der taget højde for i målingen. Hertil kommer teknologiske parametre, der fremmer afvigelser.

F.eks. har start-stop-teknologien i NEDC en relativt stor indflydelse, idet NEDC har en høj andel stilstandstider. I biler med manuel gearkasse tages der ikke hensyn til bilspecifikke parametre ved beregningen af skiftetidspunkterne.

Dette kan medføre store forbrugsafvigelser sammenlignet med de faktiske driftsforhold. Som følge af den løbende tekniske udvikling er NEDC ikke længere tidssvarende, men er blevet overhalet af tiden.

Hvad er RDE?

RDE står for Real Driving Emissions og er en vejtest til kontrol af udledningen af skadelige stoffer. Den beskriver kontrollen af bilers emissionsadfærd ude på vejene under reelle betingelser. Hidtil fandt udstødningsmålinger med henblik på typegodkendelse kun sted på prøvestande. Siden marts 2016 har emissionen også skullet måles under reelle kørselsforhold inden for en defineret ramme. Der måles kvælstofilte- (NOx) og kulilteemission (CO) ved hjælp af PEMS-udstyr (Portable Emissions Measurement System). Senere beregnes partikelemissionen også. Der er ikke fastlagt nogen bestemt cyklus, og der køres og måles i almindelig hverdagstrafik under overholdelse af færdselsloven. Der køres i bilerne i mellem 90 og 120 minutter på offentlig vej, hvor bykørsel, landevejskørsel og motorvejskørsel dækker hver en tredjedel. Ved bykørsel er der fastlagt en gennemsnitshastighed på mellem 15 og 30 km/t., og på motorvej skal der køres mellem 90 og mindst 110, men ikke hurtigere end 145 km/t. Udetemperaturen skal ligge mellem 0 og 30 °C, og klimaanlægget er slået til.

Die Testkørslen må ikke finde sted mere end 700 meter over havet, og højdeforskellen må højst udgøre 100 meter. Fra og med september 2017 skal Euro 6-emissionsgrænseværdierne overholdes i vejtests i henhold til RDE. Dette gælder på første trin for typer, der nycertificeres efter 1. september 2017, og senest pr. 1. september 2019 for alle typer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercedes-Benz AG

Har du spørgsmål eller brug for mere information? Så kontakt vores kundeservice. 
Henvend dig gerne pr. telefon til vores call center på telefonnummer 00800-277 77 777 (gebyrer ved opkald fra mobilnettet kan afvige herfra).

Eller send os en besked via kontaktformularen.

[1] De anførte værdier er beregnet i overensstemmelse med den foreskrevne målemetode. Strømforbrug og rækkevidde er beregnet på grundlag af forordningen 692/2008/EF. Strømforbrug og rækkevidde afhænger af bilens konfiguration. Du finder yderligere oplysninger om det officielle brændstofforbrug og de officielle specifikke CO2-emissionsværdier for nye personbiler i „Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die CO₂-Emissionen neuer Personenkraftwagen“ (håndbog om nye personbilers brændstofforbrug og CO₂-emission), der fås gratis på alle salgssteder og hos Deutsche Automobil Treuhand GmbH på www.dat.de.